Title: Odraz heydrichiády na stránkách plzeňských novin a časopisů
Other Titles: Reflection of heydrichiad on pages of pilsen newspapers and magazines
Authors: Bejvlová, Anna
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38024
Keywords: legální/ilegální tisk;cenzura;atentát;reinhard heydrich;nová doba;plzeň
Keywords in different language: legal/illegal press;censorship;assassination;reinhard heydrich;nová doba (new age);pilsen
Abstract: Bakalářská práce s názvem Odraz heydrichiády na stranách plzeňských novin a časopisů je členěna do šesti kapitol. V první části práce charakterizuji postavení dobového tisku, který následně rozděluji na tisk legální a ilegální. V první kapitole také popisuji cenzuru, která v protektorátu panovala. Dále přibližuji prameny Nová doba, Český deník a Úřední list města Plzně, ze kterých sem čerpala. Následně stručné přibližuji samotné aktéry heydrichiády a průběhu atentátu. Ve stěžejní částí mé práce analyzuji a srovnávám zmíněná periodika v období 27. 5. - 5. 6. 1942 a mapuji, jak se na nich tento odbojový čin projevil. Poslední kapitola je věnována plzeňským rodinám zapojených do odboje a jejich osudům.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled Reflection of Heydrich on the pages of Pilsen newspapers and magazines is divided into six chapters. In the first part of the thesis I characterize the position of the period press, which is then divided into legal and illegal printing. In the first chapter I also describe the censorship prevailing in the Protectorate. I also describe the sources of New Age, the Czech daily newspaper and the Official Journal of the City of Pilsen from which I've got the information. This is followed by a brief introduction of people involved with Heydrich and the course of the assassination. In the main part of my work I analyze and compare the mentioned periodicals in the period of May 27 - June 5, 1942 and I map out how these rebellious acts manifest themselves in them. The last chapter is devoted to Pilsen families involved in resistance and their fates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Bejvlova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Bejvlova_1.pdfPosudek vedoucího práce152,85 kBAdobe PDFView/Open
Bejvlova_2.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Bejvlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.