Title: Získávání a výběr zaměstnanců
Other Titles: Recruitment and Selection of Employees
Authors: Chocholoušková, Kateřina
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38050
Keywords: získávání a výběr zaměstnanců;metody;analýzy;hasičský záchranný sbor
Keywords in different language: recruitment and selection of employees;methods;analysis;the fire brigade
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců Hasičského záchranného sboru z důvodu osobního zájmu autorky o personální práci ve veřejném sektoru. V práci je definována teoretická stránka dané problematiky, z níž je vycházeno při tvorbě části praktické. Navazuje popis charakteristiky zvolené organizace včetně historického vývoje. Dále jsou v práci rozebrány využívané metody získávání a výběru zaměstnanců, které jsou následně posouzeny dle jejich výhodnosti a ovlivnitelnosti organizací. Pro zjištění nedostatků procesu získávání a výběru zaměstnanců Hasičského záchranného sboru je navrženým řešením analýza využívaných metod. V závěru práce jsou pro vyhodnocené nedostatky vytvořeny návrhy na zlepšení způsobu získávání a výběru zaměstnanců a zhodnocení přínosu s doporučením pro využití v praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with recruitment and selection of employees of the fire brigade because of the author's personal interest in human resources work in the public sector. The thesis defines the theoretical aspects of the issue as a basis for creating a practical part. Follows the description of characteristics of selected organization, including historical evolution. Subsequently, the used methods of recruitment and selection of employees are analyzed and assessed according to their expediency and affectability from organization. To identify shortcomings in the process of recruitment and selection of employees of the fire brigade, the proposed solution is analysis of used methods. At the end of the thesis, based on the assessed shortcomings, suggestions are made to improve the way of recruitment and selection of employees and evaluation of benefit with recommendation for use in practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Katerina Chocholouskova (Blovska), K15B0054P.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_ Chocholouskova_OP.pdfPosudek oponenta práce239,33 kBAdobe PDFView/Open
BP Chocholouskova VP.pdfPosudek vedoucího práce167,68 kBAdobe PDFView/Open
Chocholouskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce39,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.