Title: Mezinárodní licenční smlouvy
Other Titles: International license contract
Authors: Smitka, Lukáš
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Referee: Pejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38083
Keywords: licenční smlouva;mezinárodní licenční smlouva;licence;mezinárodní právo soukromé;mezinárodní právo obchodní;právo duševního vlastnictví;právo k nehmotným statkům;patent;ochranná známka;licenční odměna;franchising;řešení sporů;rozhodčí řízení;alternativní řešení sporů
Keywords in different language: license contract;international license contract;license;private international law;commercial international law;intellectual property law;patent;trademark;royalties;remuneration;franchising;dispute resolutions;arbitration;alternative dispute resolutions
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku licenčních smluv jakožto součást obchodních kontraktů v rámci mezinárodního obchodu. Jejím cílem je se podrobněji zaměřit na jednotlivé aspekty licenčních smluv jakožto smluv sui generis, neboť jejich předmětem jsou práva duševního vlastnictví. Pro dosažení účelu této práce dojde nejdříve k vymezení základních pojmů jako "licence" a "licenční smlouva", dále k vymezení jednotlivých licenčních druhů. Dojde zde také ke komparaci s českou právní úpravou, především pak občanským zákoníkem. Následně druhá a třetí část je věnována pojmu mezinárodní licenční smlouvy a jejím náležitostem včetně zohlednění její právní úpravy. V závěrečné čtvrté části je pojednáváno o řešení sporů z mezinárodních licenčních smluv v podobě soudního řízení, rozhodčího řízení a alternativního řešení sporů.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the issue of the international license contract as a part of the commercial transactions in the international business. The aim of the thesis is to analyze particular aspects of the international license contract as sui generis contract with specific subject that is forming by the rights of the intellectual property law. At first for achievment of the purpose of the thesis is significant to specify notions like "license" and "license contract", then define every type of the license. This part also deals with a comparison to czech legal order especially to civil code. The second and the thirds part contains definition of the international license contract ands its elements including its regulation of the legal regime. The final part of the thesis analysis the ways of dispute resolutions like court proceedsings, arbitration and alternative dispute resolutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Mezinarodni_licencni_smlouvy_L_Smitka_2019.pdfPlný text práce646,97 kBAdobe PDFView/Open
Smitka Oponent-1.docxPosudek oponenta práce25,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Smitka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce860,29 kBAdobe PDFView/Open
doc00031420190527122112.pdfPrůběh obhajoby práce333,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.