Název: Představa studentů a sester o finančním ohodnocení všeobecné sestry
Další názvy: Student´s and nurses assessed valuation of a staff nurse
Autoři: Ulihancová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Jandíková, Zuzana
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3821
Klíčová slova: finanční ohodnocení;plat;platové třídy;prestiž povolání;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: financial remuneration;general nurse;prestige of the profession;salary;salary grades
Abstrakt: Tato bakalářská práce zabývající se představou studentů a sester o finančním ohodnocení všeobecné sestry má dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části se zabývám historií odměňování všeobecných sester. Dále charakterizuji plat a složky, které ho tvoří. V další kapitole se věnuji platovým třídám, které náleží všeobecným sestrám, platovým stupňům a tarifům. Ve stručnosti se věnuji povolání všeobecné sestry, roli sestry a způsobilosti k výkonu povolání, dále krátce popisuji kompetence všeobecné sestry a prestiž sesterského povolání. Nakonec se zmiňuji o práci a finančním ohodnocení všeobecných sester v zahraničí. Praktická část je prováděna formou dotazníkového šetření, dotazníky jsou zaměřeny na studenty oboru všeobecná sestra a všeobecné sestry. Cílem bylo zjistit jejich představu o finančním ohodnocení a znalosti faktorů, které finanční ohodnocení ovlivňují.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis, which deals with the notion of students and nurses about financial remuneration of a general nurse, has two distinct parts, theoretical and practical. In the beginning of the theoretical part, I am describing the history of the financial remuneration of general nurses. Subsequently, I characterize the salary and its contents. In the next chapter I endeavor to describe salary grades which belong to general nurses, salary levels and last but not least salary tariffs. In abbreviation, I am trying to characterize the profession of general nurse, the role of nurse and the eligibility to the professional conduct. Then, I describe shortly competences of general nurse and the prestige of her profession. In the end, I mention the work and financial remuneration of general nurses in abroad. Practical part is implemented through questionnaire which is focused on students of the degree course general nurse. The goal of this research represented their notion about financial remuneration and the knowledge of factors which influence the financial remuneration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PREDSTAVA STUDENTU A SESTER O FINANCNIM OHODNOCENI VSEOBECNE SESTRY.pdfPlný text práce916,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Ulihancova.jpgPosudek vedoucího práce116,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Ulihancova.jpgPosudek oponenta práce131,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Ulihancova.jpgPrůběh obhajoby práce105,35 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.