Title: Trestné činy v letecké dopravě
Other Titles: Criminal offenses in air transport
Authors: Pavlíčková, Kateřina
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38259
Keywords: trestné činy;letecká doprava;dopravní bezpečnost;letecké nehody;terorismus;bombové útoky;únosy letadel;legislativa;dokazování trestný činů;civilní letectví
Keywords in different language: criminal offenses;air transport;traffic safety;air accidents;terrorism;bomb attacks;aircraft abductions;legislation;proving criminal offenses;civil aviation
Abstract: Diplomová práce podává výklad o trestných činech v letecké dopravě. Ačkoli letecká doprava je považována za nejbezpečnější druh dopravy ve světě a k nehodám dochází pouze výjimečně, přesto však v historii letectví došlo k mnoha nehodám, o kterých je pojednáno z hlediska práva v diplomové práci. Práce se zabývá vymezením charakteristiky letecké dopravy, vztahu letecké dopravy a nezákonných činů, důležitými pojmy souvisejícími s trestnými činy v letecké dopravě, příčinami vzniku leteckých nehod, definicemi letecké nehody vůbec, dělením leteckých nehod, vyšetřováním leteckých nehod a místem a ohledáním leteckých nehod. V souvislosti s tím jsou také uvedeny procesní zvláštnosti vyšetřování/dokazování trestných činů v dopravě. Důležitým bodem je legislativa zabývající se trestnými činy v letecké dopravě, a to jak legislativa na úrovni mezinárodní, tak i na úrovni evropské a lokální (české). V práci je také nastíněn konkrétní vývoj leteckých nehod vzniklých na území Československa/ČR, v Evropě i ve světě a z toho pramenící právní důsledky.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to give an explanation of crimes in air transport. Although air traffic is considered to be the safest kind of transport in the world and accidents happen only exceptionally, there have been many accidents in aviation history they are dealt with in light of law in the thesis. The thesis deals with defining the characteristics of air transport, the relationship between air transport and illegal acts, important terms related to air traffic criminal acts, causes of accidents, definitions of air accidents in general, air accident parting, air accident investigation and air accident location and inspection. In this context, the procedural peculiarities of investigating / proving air traffic offenses are also mentioned. An important point is legislation dealing with crimes in air transport, both legislation at international and European and local (Czech) level. The thesis also outlines the specific development of air accidents occurring in the territory of Czechoslovakia / Czech Republic, in Europe and in the world, and the resulting legal consequences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Katerina Pavlickova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Pavlickova.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Pavlickova.pdfPosudek oponenta práce712,88 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Pavlickova.pdfPrůběh obhajoby práce550,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.