Title: Ukončení stádia prověřování v trestním řízení
Other Titles: Examination stage in criminal proceedings
Authors: Gricová, Alžběta
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38271
Keywords: trestní řízení;stadium prověřování;státní zástupce;policejní orgán;základní zásady
Keywords in different language: criminal proceedings;examination stage;public prosecutor;police authorities;basic principles
Abstract: Diplomová práce je věnovaná ukončení stadia prověřování v trestním řízení. Věnuje se charakteristice jednotlivých stádií trestního řízení, historii trestního řízení od roku 1873 do dnes v podstatných novelách. Dále je zmíněn pojem, účel a funkce stadia prověřování, základní zásady, které jsou uplatňovány jak v celém trestním řízení, tak ve stadiu prověřování a vystupující subjekty. Část dokazování je věnována úkonům zahájení trestního řízení ve stadiu prověřování, institutům, které užívá policejní orgán a na konec možnost dokazování ve stádiu prověřování a použitelnost v hlavním líčením. Poslední částí jsou možnosti ukončení stadia prověřování jako lhůty pro skončení, odložení nebo jiné vyřízení věci, dočasné odložení trestního stíhání, zahájení trestního stíhání a postupy policejního orgánu před zahájením trestního řízení. Tomu jsou poté věnovány úvahy de lege ferenda, možnosti rekodifikace Trestního řádu a zákona o Policii ČR.
Abstract in different language: Diploma thesis deal with topic of termination of the examination stage in criminal proceedings. Deal with basic characteristic of all stages of criminal proceedings, history of criminal proceedings since yeas 1873 to the present with important amendments. Then i describe term, purpose and function of the examination stage, i describe basic principles of criminal proceedings as whole and also some especially for examination stage and acting subjects in examination stage. Part of argumentation is devoted to way of beginning of the examination stage, institutes, which is used by police authorities in the examination stage and posibilities of argumentation in the examination stage and usability in main hearing. Last part is posibilities of termination of the examination stage, period of terminations, interruption of case, temporary suspension of public prosecution, begining of public prosecution and process of police authorities before begining of criminal proceedings, which is also topic of last part of thesis, considerations de lege ferenda, posibilities how to recodificate the Criminal Procedure act and Law for police.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Alzbeta_Gricova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Gricova.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Gricova.pdfPosudek oponenta práce702,2 kBAdobe PDFView/Open
p.o.Gricova.pdfPrůběh obhajoby práce580,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.