Title: Komunikace s pacientem s depresivní epizodou
Other Titles: Communication with patients with major depressive episode
Authors: Divecká, Elena
Advisor: Venglářová, Martina
Referee: Kroupová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3832
Keywords: komunikace;deprese;klient;pacient;všeobecná sestra;psychiatrie;zdravotnický pracovník
Keywords in different language: communication;depression;client;patient;general nurse;psychiatry;medical worker
Abstract: Souhrn: Tato bakalářská práce shrnuje a zkoumá poznatky z oblasti komunikace všeobecných sester s pacienty s depresivní epizodou a vliv komunikace s těmito pacienty na podílu vzniku syndromu vyhoření zdravotnických pracovníku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena na dvě částí. První část se zabývá obecnou definici komunikace ,typy komunikace , složky a kanály komunikace , komunikace s pacienty, komunikace sestra ? pacient v praxi a vzdělávaní v komunikaci. Druhá část je o depresi, o příznacích deprese, změně nálad a tělesných příznacích deprese. Cílem praktické částí je zjištění co nejvíce informací, názorů a postojů k současné situaci týkající se zdravotních sester a jejich komunikace s pacientem s depresí a možného vlivu této komunikace na vznik syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníku.
Abstract in different language: Summary: this thesis examines and summarises the findings from the area of communication for general nurses to patients with depressive episode, and the influence of communication with these patients to the share of pupils of medical personnel. The work consists of two parts, the theoretical and practical. The theoretical part is divided in two parts. The first part deals with the general definition of the communication, the types of communication, folders and channels of communication, communication with patients, patient-nurse communication in practice and are in communication. The second part is about depression, symptoms of depression, changing moods and physical symptoms of depression. The aim of the practical part is finding the maximum of information, views and positions on the current situation regarding nurses and their communication with the patient with depression and the possible impact of this communication on the creation of pupils of medical personnel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komunikace s depresivnim pacientem.pdfPlný text práce663,24 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Divecka.jpgPosudek vedoucího práce110,42 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Divecka.jpgPosudek oponenta práce143,76 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Divecka.jpgPrůběh obhajoby práce101,78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3832

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.