Název: Komunikace s pacientem s depresivní epizodou
Další názvy: Communication with patients with major depressive episode
Autoři: Divecká, Elena
Vedoucí práce/školitel: Venglářová, Martina
Oponent: Kroupová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3832
Klíčová slova: komunikace;deprese;klient;pacient;všeobecná sestra;psychiatrie;zdravotnický pracovník
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;depression;client;patient;general nurse;psychiatry;medical worker
Abstrakt: Souhrn: Tato bakalářská práce shrnuje a zkoumá poznatky z oblasti komunikace všeobecných sester s pacienty s depresivní epizodou a vliv komunikace s těmito pacienty na podílu vzniku syndromu vyhoření zdravotnických pracovníku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena na dvě částí. První část se zabývá obecnou definici komunikace ,typy komunikace , složky a kanály komunikace , komunikace s pacienty, komunikace sestra ? pacient v praxi a vzdělávaní v komunikaci. Druhá část je o depresi, o příznacích deprese, změně nálad a tělesných příznacích deprese. Cílem praktické částí je zjištění co nejvíce informací, názorů a postojů k současné situaci týkající se zdravotních sester a jejich komunikace s pacientem s depresí a možného vlivu této komunikace na vznik syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníku.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: this thesis examines and summarises the findings from the area of communication for general nurses to patients with depressive episode, and the influence of communication with these patients to the share of pupils of medical personnel. The work consists of two parts, the theoretical and practical. The theoretical part is divided in two parts. The first part deals with the general definition of the communication, the types of communication, folders and channels of communication, communication with patients, patient-nurse communication in practice and are in communication. The second part is about depression, symptoms of depression, changing moods and physical symptoms of depression. The aim of the practical part is finding the maximum of information, views and positions on the current situation regarding nurses and their communication with the patient with depression and the possible impact of this communication on the creation of pupils of medical personnel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komunikace s depresivnim pacientem.pdfPlný text práce663,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Divecka.jpgPosudek vedoucího práce110,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Divecka.jpgPosudek oponenta práce143,76 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Divecka.jpgPrůběh obhajoby práce101,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3832

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.