Title: Návrh nové distribuční transformovny
Other Titles: Design of new distribution transformer station
Authors: Herejk, Jakub
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38330
Keywords: distribuční soustava;elektrické stanice;distribuční transformovna;zkratový proud;účinky zkratového proudu;ekonomické zhodnocení
Keywords in different language: distribution system. electric substations;distribution substation;short-circuit current;effects of short-circuit current;economic evaluation
Abstract: Předkládaná práce se zabývá návrhem nové distribuční transformovny 110/22 kV. Práce je členěna do pěti kapitol, kde první dvě jsou teoretickým uvedením do problematiky distribuční soustavy a elektrických stanic, jejich rozdělení a použití. Třetí kapitola se zabývá vlastním návrhem rozvodny od požadavku investora o navýšení výkonu, přes situační řešení, až po technické navržení transformovny 110/22 kV. Ve čtvrté kapitole je realizováno numerické řešení výpočtu zkratových proudů a následná kontrola jejich tepelných a dynamických účinků na navržené zařízení. V páté kapitole je řešena ekonomická stránka projektu s vyčíslením ekonomických ukazatelů a vyhodnocení návratnosti projektu a čisté současné hodnoty projektu.
Abstract in different language: This work deals with the design of a new 110/22 kV distribution substation. The work is divided into five chapters, where the first two are theoretical introduction to the problems of distribution system and electrical substations. The third chapter deals with the design of substation from the investor's request to increase power, through situational solutions, to the technical design of electrical part of 110/22 kV substation. In the fourth chapter, a numerical solution of short-circuit current calculation and subsequent control of their thermal and dynamic effects on the designed device is realized. In the fifth chapter is solved the economic aspect of the project with the quantification of economic indicators and evaluation of the project payback period and the net present value.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herejk_DP.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
078674_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
078674_oponent.pdfPosudek oponenta práce794,74 kBAdobe PDFView/Open
078674_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.