Title: Stres a psychické příznaky u všeobecných sester pracujících na JIP
Other Titles: STRESS AND PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN CRITICAL CARE NURSES
Authors: Jandová, Eva
Advisor: Kopárková, Monika
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3839
Keywords: zdravotní sestry ? stres - jednotka intenzivní péče - standardní oddělení - posttraumatická stresová porucha ? úzkost - deprese
Keywords in different language: nurses ? stress - intensive care unit ? wards -posttraumatic stress disorder ? anxiety - depression
Abstract: Název práce: Stres a psychické příznaky u všeobecných sester pracujících na jednotkách intenzivní péče Vedoucí práce: PhDr.Mgr.Monika Kopárková Počet příloh: celkem 7. 4 tabulky a 3 kopie použitých dotazníků Počet titulů použité literatury: 38 Souhrn: S rostoucím trendem modernizace technologií v ošetřovatelství a medicíně se neustále zvyšují nároky na práci zdravotníků a tím se zvyšuje psychická a fyzická zátěž v souvislosti s povoláním. V úvodu bakalářské práce jsem se zabývala nastíněním specifik a rozdílů mezi jednotkou intenzivní péče a standardním oddělením a objasněním základních pojmů týkajících se stresu, stresorů a vlivu stresu na zdravotní personál. Větší část jsem věnovala objasnění vzniku posttraumatické stresové poruchy u všeobecných sester a souvisejícím psychickým příznakům úzkosti a deprese. V praktické části sleduji výskyt psychických příznaků posttraumatické stresové poruchy a souvisejících příznaků úzkosti a deprese u dvou souborů všeobecných sester z velké fakultní nemocnice. Došla jsem k zjištění, že zmiňované psychické příznaky se vyskytují často. Kromě příznaků úzkosti, které jsou více vyjádřeny na standardních odděleních, jsem překvapivě nenalezla rozdíly mezi jednotkami intenzivní péče a standardními odděleními. Celkový výskyt příznaků posttraumatické stresové poruchy byl u našich všeobecných sester ve srovnání s dostupnou literaturou taktéž překvapivě nízký. Pokusila jsem se nalézt konkrétní stresující faktory vedoucí k rozvoji psychických příznaků. Dále jsem se tázala na pocit pracovního neuspokojení a pokusila se odhalit některé jeho příčiny.
Abstract in different language: Title of thesis: Stress and psychiatric symptoms in Critical Care nurses Consultant: PhDr.Mgr.Monika Kopárková Number of appendices: 7 Number of literature items used: 38 Summary: In a time of rapid medical progress,the workload of nurses is increasing. Concomitantly, of nurses is increasing. Concomitantly, the level of psychological stress is growing. This may vary depending on the type of work enviroment. At the beginning of my thesis I focused on outlining the specifics and differences between intensive care unit and medical and surgical wards. Also, I tried to clarify the basic concepts relating to stress and stressors and the effects of stress on nursing staff. Most of the attention was given to posttraumatic stress disorder and related symptoms of anxiety and depression. In the practical part I was interested in the occurrence of psychological symptoms of posttraumatic stress disorder and related symptoms of anxiety and depression of two groups of nurses from a large teaching hospital. I came to the conclusion that the mentioned psychological symptoms occur frequently. With the exception of anxiety symptoms, that are more expressed in standard units, surprisingly, no differences between intensive care units and floors were found. The overall incidence of symptoms of posttraumatic stress disorder among our nurses was compared with the available literature and-also surprisingly-it was found to be markedly lower. I tried to find a specific stressful factors leading to the development of psychological symptoms. Also, I asked questions of job satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva Jandova - Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce446,46 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Jandova.jpgPosudek vedoucího práce155,43 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Jandova.zipPosudek oponenta práce157,25 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Jandova.jpgPrůběh obhajoby práce105,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.