Název: Psychická zátěž nelékařských zdravotnických pracovníků na letecké záchranné službě
Další názvy: Mental strain of non - medical personnel within an Air rescue service crew
Autoři: Kafková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Josef
Oponent: Sviták, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3840
Klíčová slova: letecká záchranná služba;nelékařský zdravotnický pracovník;let;vrtulník;psychika;psychická zátěž;stres;stresové faktory
Klíčová slova v dalším jazyce: helicopter emergency medical service;medical staff;flight;helicopter;psyche;psychical load;stress;stress factors
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na psychickou zátěž nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na letecké záchranné službě. Teoretická část práce přibližuje strukturu a činnost letecké záchranné služby v České republice, popisuje faktory či situace, které působí na psychiku nelékařských zdravotnických pracovníků při vykonávání jejich povolání. Dále vysvětluje pojem stres a jeho dopady na lidskou psychiku. Cílem praktické části je zjistit faktory ovlivňující psychiku nelékařských zdravotnických pracovníků, jenž jsou specifické pro práci na letecké záchranné službě a do jaké míry je zdravotníci vnímají jako zátěž či stresovou situaci. Kvantitativní výzkum proběhl dotazníkovou metodou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor?s thesis targets the mental stress of medical staff working in the helicopter emergency medical service. Theoretical part of the thesis introduces the structure and mission of helicopter emergency medical service in Czech Republic, describes factors and situations that influence the psychecs of medical staff during their exercise of profession. The thesis explains the term stress and impacts of stress on human psyche. The purpose of the practical part is to identify factors influencing the psyche of medical staff that are specific for the work in the aeromedical evacuation service and to what extent do recognize them as a stress load or stressfull situation. Quantitative research was performed using a questionary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kafkova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Kafkova.jpgPosudek vedoucího práce137,55 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Kafkova.jpgPosudek oponenta práce119,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Kafkova.jpgPrůběh obhajoby práce91,81 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.