Název: Ošetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičky
Další názvy: Nursing care of the patient before and after the surgical reconstruction of the kidney pelvis
Autoři: Suková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková Zlata, Mgr. et Mgr.
Oponent: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38547
Klíčová slova: edukace;hydronefróza;ledvinová pánvička;močový systém;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: education;hydronephrosis;renal pelvis;urinary systém;nursing care1x cd
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičky. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a fyziologie močového ústrojí a na vysvětlení pojmů hydronefróza a pyeloplastika. Popisuje předoperační a pooperační péči o pacienty s diagnostikovanou vrozenou hydronefrózou s indikovaným operačním řešením. V závěru teoretické části je přiblížen ošetřovatelský model Virginie Hendersonové a pojem edukace. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o dva záměrně vybrané pacienty metodou kazuistiky. Jsou zde stanoveny ošetřovatelské diagnózy, sestaven edukační plán a provedeno srovnání obou kazuistik. Výstupem práce je edukační materiál pro pacienty po urologických operacích.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the bachelor thesis is nursing care of the patient before and after surgical reconstruction of renal pelvis. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on the description of the anatomy and physiology of the urinary tract and on the explanation of the terms hydronephrosis and pyeloplasty. Describes preoperative and postoperative care for patients diagnosed with congenital hydronephrosis with an indicated surgical solution. At the end of the theoretical part, Virginie Henderson's nursing model and concept of education are approached. The practical part describes the nursing care of two deliberately chosen patients by case report. There are established nursing diagnoses, prepared an educational plan and a comparison of both case studies. The output of the work is an educational material for patients after urological operations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
28. 3. 2019.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukova Jaroslava.pdfPrůběh obhajoby práce421,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.