Title: Vliv edukace na adherenci k léčbě u pacientů s roztroušenou sklerózou.
Other Titles: Effect of education on adherence to treatment of patients with multiple sclerosis.
Authors: Klusková, Jana
Advisor: Peterka Marek, MUDr.
Referee: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38609
Keywords: roztroušená skleróza;edukace;adherence;kompliance;ošetřovatelství;injekční léčba;spolupráce;autonomie;sestra-specialistka
Keywords in different language: multiple sclerosis;nursing;neurology;treatment;adherence;education;injection therapy;coordination;nurse specialist
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je potvrdit, že edukace pacientů s roztroušenou sklerózou příznivě ovlivňuje adherenci k léčbě a přispívá k lepším léčebným výsledkům. Jako adherenci jsme si pro výzkumnou část této práce stanovili spolupráci pacienta při dlouhodobé auto-aplikaci injekční terapie při chronickém onemocnění. Jako dílčí cíle jsme si zvolili, zda má edukace vliv na výskyt lokálních nežádoucích účinků při špatné aplikaci injekcí, význam informovanosti a porovnání subjektivního a objektivního hodnocení adherence. Teoretická část se věnuje problematice nemoci a vysvětlení pojmů vztahujících se k tématu. Empirická část zahrnuje výzkumné šetření, které bylo vedeno formou kvantitativního typu výzkumu pomocí anonymního dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to find out whether education has effect to adherence to treatment and contributes to better therapeutic outcomes. As an adherence, we have determined patient co-operation for long-term self-injection of injecting therapy for the research part of this work. As partial aims, we chose whether education should have an effect on the occurrence of local adverse events when injections were poor, the importance of awareness and the comparison of subjective and objective adherence assessments. The theoretical part describes disease and explains the concepts related to the topic of work. The practical part includes a research investigation that was conducted through research using an anonymous questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jana Kluskova.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
KLUSKOVA VDP.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
KLUSKOVA ODP.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Kluskova Jana, Bc..pdfPrůběh obhajoby práce416,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.