Název: Problematika výskytu svrabu ve zdravotnictví
Další názvy: The issue of scabies in health care
Autoři: Skálová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kinská, Blanka
Oponent: Resl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3862
Klíčová slova: svrab - zdravotnický pracovník - edukace - prevence infekčního onemocnění - osobní ochranné pomůcky - ošetřovatelská péče - nozokomiální nákaza
Klíčová slova v dalším jazyce: scabies - health professional - education - prevention of infectious disease - personal protective equipment - nursing care - nosocomial infection
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo popsat a přiblížit problematiku výskytu svrabu ve zdravotnictví. Svrab je nejčastěji hlášené kožní parazitární onemocnění v České republice. Nezřídka dochází k zavlečení tohoto onemocnění do zdravotnického zařízení. Nemocniční nákazy jsou vnímány jako ukazatel kvality poskytované ošetřovatelské péče, proto zdravotníci věnují mnoho úsilí na prevenci nozokomiálních nákaz. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotnému onemocnění svrabem, jeho epidemiologické situaci, specifikům zdravotníků a prevenci scabies. Ve výzkumné části jsou vyhodnoceny výsledky provedeného kvalitativního výzkumu. Data byla získána formou dotazníkového šetření a zpracována do grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was to describe and approximate the issue of the occurrence of scabies in health care. Scabies is most commonly reported skin infestations in the Czech Republic. Often this leads to the introduction of disease to a medical facility. Hospital infections are seen as an indicator of quality of nursing care, so health care professionals spend a lot of efforts to prevent nosocomial infections. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the underlying scabies illness, its epidemiological situation, the specifics of health and prevention of scabies. The research section analyzes the results of the qualitative research. Data were obtained by questionnaire and processed into graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace Skalova.zipPosudek vedoucího práce175,63 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace_ Skalova.zipPosudek oponenta práce201,43 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Skalova.jpgPrůběh obhajoby práce102,47 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3862

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.