Title: Využití senzomotorických vložek v terapii získaných vad nohou.
Other Titles: The use of sensorimotor insoles in the treatment of acquired foot defects.
Authors: Vavrušková, Eliška
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38667
Keywords: fyzioterapie;senzomotorické vložky;získané vady nohy;noha;plantografie
Keywords in different language: sensorimotor insoles;foot;physiotherapy;acquired foot defects;foot;plantography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem využitelnosti senzomotorických vložek v terapii získaných vad nohou. Teoretická část je rozdělena na několik částí, které se zabývají především stavbou nohy jako celku, jsou zde shrnuty nejznámější získané vady nohou, které jsou v dnešní době stále častější. Nejčastější příčinnou těchto vad bývá špatné rozložení váhy na plosce nohy. Tomu je věnována jednu z capitol. V samotném závěru budou popsány principy senzomotorické stimulace a představeny senzomotorické vložky a jejich využití. Praktická část je zaměřena přímo na terapii podpořenou senzomotorickými vložkami u pacientů s diagnózou pes planus. Čtyři probandi s touto diagnózou byli rozděleni do dvou skupin, první skupině byla indikována kombinovaná terapie a druhé skupině terapie domácím cvičením. Pacienti byli vyšetření na tenzometrické desce a výsledky byly porovnány. Vyplývá z nich, že kombinovaná terapie, byla v našem případě až 3x účinnější.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the applicability of sensorimotor insoles in the therapy of acquired foot defects. The theoretical part is divided into several parts, which deal mainly with the construction of the foot as a whole, there are summarized the most famous acquired defects of the feet, which are nowadays more and more frequent. The most common cause of these defects is poor weight distribution on the foot and I devote to one of the chapters In the conclusion will be described the principles of sensorimotor stimulation and sensorimotor insoles and their use. The practical part is focused directly on therapy supported by sensorimotor insoles in patients with diagnosis of planus. I divided the four probands with this diagnosis into two groups, the first group being combined therapy and the second group home therapy. Patients were examined on a strain gauge plate and the results were compared. They suggest that the combination therapy was up to 3 times more effective in our case.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.Vavruskova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Vavruskova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Vavruskova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce474,16 kBAdobe PDFView/Open
Vavruskova.pdfPrůběh obhajoby práce88,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.