Title: Vlastní jména domácích zvířat
Other Titles: Proper Names of Pets
Authors: Drahokoupilová, Markéta
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38750
Keywords: onomastika;vlastní jméno;domácí zvíře;zoonymum.
Keywords in different language: onomastics;proper name;animal;zoonyms.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem vlastních jmen domácích zvířat. Je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze 7 kapitol. Jsou zde vymezeny základní termíny týkající se dané problematiky. Na konci této části jsme si stanovili pracovní hypotézy. V praktické části jsme jména roztřídili na 4 skupiny. Dále je zde rozebrána jazyková charakteristika těchto jmen z hlediska jazykových rovin. Také se zabýváme motivačními typy - zoonyma klasifikujeme z hlediska jejich původu. Následně jsme se zabývali způsobem jejich tvoření. Na konci praktické části nalezneme abecedně řazený slovníček analyzovaných jmen. V samotném závěru práce došlo ke shrnutí výzkumu. Následně jsme potvrdili či vyvrátili hypotézy a zabývali se výsledky z dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with a surgey of a proper names of pets. It's divided in two main parts - the theoretical and the practical one. The theoretical part consists of 7 chapters, where basic terms of a given issue are determined. Hypotheses of this thesis are set down at the end of this part. In the practical part, there are names classified into 4 groups. Then, a linguistic characterization of names in all linguistic flats is given in the practical part. We deals with motivational types of zoonyms and processes of their creating. There is an alphabetically arranged list of names at the end of the practical part. The final summarization of the thesis and confirmation or disproving of hypotheses take place at the end of the thesis. Results of the questionnaire survey are mentioned there as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Marketa Drahokoupilova 2019.pdfPlný text práce710,96 kBAdobe PDFView/Open
drahokoupilova_malkova.pdfPosudek oponenta práce43,59 kBAdobe PDFView/Open
drahokoupilova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce46,92 kBAdobe PDFView/Open
drahokoupilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce353,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.