Title: Principy zadávání veřejných zakázek
Authors: Burešová, Kateřina
Referee: Liška Petr, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38756
Keywords: veřejné zadávání;veřejné zakázky;právní princip;právní zásady;zásada transparentnosti;zásada rovného zacházení;zásada zákazu diskriminace;zásada přiměřenosti;zásady 3e;zásady soukromého práva;vzájemné uznávání
Keywords in different language: public procurement;law principle;transparency;proportionality;equal treatment;non - discrimination;3e principles;private law principles;mutual recognition.
Abstract: Práce se zabývá komplexním tématem zásad a principů veřejného zadávání. Vychází z koncepce samotného zákona o zadávání veřejných zakázek, který výslovně stanoví jako zásady veřejného zadávání zásadu transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dále dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Autorka také popisuje principy, jež jsou implicitní veřejnému zadávání, na základě zjištění podstaty veřejného zadávání, v souladu s jeho cíli a posláním. Veřejné zadávání je významným oborem, který nemalou měrou ovlivňuje dění na lokálních i světových trzích. Je mu proto věnována patřičná pozornost i na poli mezinárodním. Tato práce proto přináší i vhled do úpravy veřejného zadávání ve Spojených státech amerických jako kontrast s úpravou prováděnou v Evropské unii. Nadnárodní vztahy pak ilustrují Dohoda o veřejném zadávání Světové obchodní organizace a činnosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Kromě definování principů veřejného zadávání se v práci identifikují ty principy, jež mají obecný charakter principu, který působí ve veřejném zadávání vždy, bez ohledu na jeho konkrétní právní úpravu.
Abstract in different language: The thesis deals with a complex topic of principles in public procurement. It is based on the concept of the Public Procurement Act itself, which explicitly defines the principles of public procurement as the principle of transparency and proportionality. In relation to suppliers, the contracting authority must further respect the principle of equal treatment and non-discrimination. The author also describes the principles that are implicit to public procurement, based on the nature of the public procurement, in accordance with its objectives and mission. Public procurement is an important field that greatly affects the events on local and world markets. Due attention is also paid to the international field. This work therefore brings insight into the public procurement regulation in the United States as a contrast to the EU-wide adjustment. Transnational relations are then illustrated by the Agreement Public Procururement of the World Trade Organization and the Organization for Economic Co-operation and Development public procurement activities. In addition to defining the principles of public procurement, the principles that have the general character of the principle that always apply to public procurement, regardless of their specific legal regulations, are identified in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buresova_DP_Principy_zadavani_verejnych_zakazek.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Buresova.pdfPosudek vedoucího práce975,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Buresova.pdfPosudek oponenta práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Buresova.pdfPrůběh obhajoby práce545,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.