Title: Analýza prodejních aktivit podniku
Other Titles: Analysis of the Sales Activities of the Company
Authors: Kocáb, Milan
Advisor: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38837
Keywords: prodej;marketing;marketingový mix;výzkum;swot;analýza
Keywords in different language: sales;marketing;marketing mix;research;swot;analysis
Abstract: Téma této bakalářské práce je "Analýza prodejních aktivit podniku". Téma bylo zvoleno na základě skutečnosti, že pro úspěšné fungování podniku na trhu je nutné správně realizovat a nastavit prodejní a marketingové aktivity. Teoretická část obsahuje charakterizaci hlavních pojmů týkajících se prodeje a marketingu společnosti, jeho koncepcí a plánování. Dále je teoreticky objasněn marketingový mix a jeho nástroje. V závěru této části je vysvětlena problematika analýzy okolí podniku. V praktické části je obsažena aplikace teoretických poznatků na podnik DOBROVSKÝ s.r.o. Jsou zde představeny prodejní aktivity společnosti, praktické užití marketingového mixu, provedený výzkum a analýzy okolí podniku. Z dotazníkového šetření a analýz okolí byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplývaly návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: The theme of the bachelor thesis is "Analysis of the Sales Activities of the Company". The theme was chosen on the fact that for the successful operation of the company on the market is necessary to properly implement and set up sales and marketing activities. The theoretical part contains the characterization of the main terms related to the company's sales and marketing, its conception and planning. Furthermore, there are theoretically explained the marketing mix and its instruments. At the end of this part is explained the problems of analysis of the company environment. The practical part contains the application of theoretical knowledge on the company DOBROVSKÝ s.r.o. There are presented the sales activities of the company, the practical use of the marketing mix, the research, and analysis of the company environment. A SWOT analysis was compiled from the questionnaire survey and analysis of the company environment. Results of a SWOT analysis led to creating suggestions for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kocabu.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
BP Kocabu VP.pdfPosudek vedoucího práce168,28 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kocabu_OP.pdfPosudek oponenta práce234,72 kBAdobe PDFView/Open
Kocabu - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce69,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.