Title: Řízení kvality podniku - volba softwaru
Other Titles: Business quality management - software option
Authors: Kylián, Adam
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Sova Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38839
Keywords: podnik;kvalita;software;protokol;analýza
Keywords in different language: company;quality;software;protocol;analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení kvality podniku. Cílem práce je návrh vhodného softwarového produktu pro sběr a analýzu dat pro oddělení kvality společnosti Otavské strojírny, a. s. Obsah práce je rozčleněn do několika kapitol. V úvodní části práce se prolínají teoretické základy řízení kvality podniku s praktickými poznatky z prostředí společnosti Otavské strojírny, a. s., která je zde zároveň stručně představena. Na tuto část navazuje popis potenciálních řešení s následným srovnáním těchto produktů podle kritérií, která byla zvolena v souladu s požadavky vedení společnosti. Výstupem tohoto porovnání je návrh nejvhodnějšího řešení. V závěrečné části práce je provedena ekonomická analýza vybraného produktu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on quality management of a company. Objective of the thesis is to propose a suitable software product for data collecting and analyzing for the Otavské strojírny, a. s. The content of the thesis is divided into several chapters. In the opening part of the thesis, the theoretical basics of corporate quality management are combined with practical knowledge of the Otavské strojírny, a. s. This section is followed by a description of potential solutions followed by a comparison of these products according to criteria that were chosen in accordance with the management requirements. The result of this comparison is the proposal of the most suitable solution. In the final part of the thesis, an economic analysis of the selected product is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kylian Adam 2019.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kylian_OP.pdfPosudek oponenta práce232,52 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kylian_VP.pdfPosudek vedoucího práce237,16 kBAdobe PDFView/Open
Kylian - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.