Title: Parazitární onemocnění u člověka v České republice
Other Titles: Parasitic diseases in human in Czech Republic
Authors: Jiříčková, Iveta
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Amlerová Jana, MUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38886
Keywords: parazit;hostitel;parazitární onemocnění;střevní paraziti;diagnostika
Keywords in different language: parasite;host;parasitic diseases;intestinal parasites;diagnostics
Abstract: V bakalářské práci se zabýváme parazitárními onemocněními, která se vyskytují v České republice. Na začátku teoretické části se věnujeme významným osobám, které se podílely na objevu parazitů a parazitárních infekcí, dělení parazitů, projevům jejich adaptace a vysvětlujeme základní pojmy v parazitologii. Dále rozepisujeme jednotlivé parazitózy a jejich původce. Zmiňujeme autochtonní parazitární onemocnění, ale i častá importovaná ze zahraničí. Také zde popisujeme laboratorní diagnostické metody pouţívané pro průkaz parazitů v různých biologických materiálech. V praktické části vyhodnocujeme celkový počet parazitologických vyšetření stolice provedených v laboratoři Mikrobiologického ústavu ve FN Plzeň v letech 2016 - 2018. Dále hodnotíme výskyt parazitóz na území ČR v letech 2016 - 2018.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with parasitic diseases occurring in the Czech Republic. At the beginning of the theoretical part, we mention important persons who participated in the discoveries of parasites and parasitic infections, the division of parasites and manifestations of their adaptation and explain basic concepts in parasitology. Furthermore, individual parasitoses and their agents are described. Autochthonous parasitic diseases, as well as those imported from abroad, are mentioned. Laboratory diagnostic methods used for the detection of parasites in various biological materials are described. In the practical part, we evaluate the total number of parasitological examinations of stools performed in the laboratory of the Microbiological Institute in the University Hospital in Pilsen in the years 2016 - 2018. Finally, we assess the incidence of parasitoses in the Czech Republic in the years 2016 - 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Jirickova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Jirickova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Jirickova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce359,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.