Název: Implementace zákona o státní službě a jeho praktické využití ve veřejné správě
Další názvy: Implementation of the Civil service act and its practical use in public administration
Autoři: Kratochvíl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Oponent: Henych Václav, JUDr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38937
Klíčová slova: zákon o státní službě;služební poměr;státní zaměstnanec;systemizace;správní řízení;úřednická zkouška;služební hodnocení;whistleblowing;odpolitizování;služební úřad;průměrný plat
Klíčová slova v dalším jazyce: civil service act;civil service employment;civil servant;systemization;administration procedure;civil service examination;service performance appraisal;whistleblowing;depoliticization;public authority;average wage
Abstrakt: Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. je právní úpravou relativně novou a zároveň je stěžejním předpisem pro oblast státní služby. Tato práce si klade za cíl analyzovat zákon o státní službě a současně zachytit důsledky aplikace tohoto zákona v praxi. Pozornost je věnována historickému kontextu vzniku zákona č. 234/2014 Sb. a okolnostem jeho přijetí, stejně tak ale i nejnovějšímu legislativnímu vývoji. Rovněž je obsaženo shrnutí cílů této právní úpravy a její popis s důrazem na problematiku služebního poměru státních zaměstnanců a dalších aspektů pojících se k výkonu státní služby. Diplomová práce se také zaměřuje na komparaci s ostatními právními předpisy upravujícími oblast státních zaměstnanců a poukazuje na těsnou vazbu se správním řízením. Praktické zkušenosti implementace zákona o státní službě jsou objasňovány v souvislosti s vybranými tématy a práce rovněž zahrnuje vyhodnocení statistických dat dostupných pro státní službu. Závěr práce hodnotí a formuluje nejdůležitější poznatky a snaží se o nalezení možných východisek v případech zjištěných nedostatků zákona o státní službě.
Abstrakt v dalším jazyce: The civil service act no. 234/2014 Sb. is relatively new but at the same time the most fundamental legal document in the field of the civil service. This thesis aims to conduct an analysis of this act and in doing so identify the consequences of its aplication in practice. Attention is given to historical context of the genesis of the act no. 234/2014 Sb. and the circumstances of its adoption and the latest legal developments are also included. The thesis summarises the aims of this act and its impact, especially on the employement of civil servants and other aspects of the civil service. Then it contains a comparison with other important laws which are connected with working for the state and its coherency with administration procedure. Practical experiences of the implementation of the civil service act are presented in connection with the chosen topics. Available statistical data from the field of the civil service are also evaluated. The conclusion of this thesis evaluates and formulizes the most important findings and tries to find possible solutions in cases of inadequacies of the civil service act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Jan Kratochvil - Implementace zakona o statni sluzbe a jeho prakticke vyuziti ve verejne sprave.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kratochvil-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce729,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kratochvil-Henych.pdfPosudek oponenta práce740,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Kratochvil-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce553,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.