Title: Správní tresty podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Other Titles: Administrative Punishments according to Act on Responsibility and Administrative Proceedings for Administrative Delicts
Authors: Sýkorová, Jana
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38957
Keywords: přestupky;správní tresty;zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;správní trestání;správní delikty;napomenutí;pokuta;zákaz činnosti;propadutí věci;zveřejnění rozhodnutí o přestupku
Keywords in different language: offences;administrative punishments;act on responsibility and administrative proceedings for administrative delicts;administrative delicts;admonition;fine;prohibition of activity;forfeiture of a thing;publishing of the offence decision
Abstract: Práce je věnována problematice správních trestů podle platné právní úpravy a jejím hlavním úkolem je přiblížit úpravu správního trestání přestupků, podmínek a zásad pro ukládání jednotlivých správních trestů a možností upuštění od potrestání. Okrajově jsou v práci zmíněny také základy odpovědnosti za přestupek, správní trestání obecně, ochranná opatření, správní delikty a vztah trestního práva a správního práva trestního, respektive přestupkového práva.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to issues of administrative punishments according to valid legislation and its main aim is to describe legislation of administrative punishments of offences, conditions and principles of punishing and waiver of punishment. Foundations of liability for offence, administrative punishment in general, protective measures, administrative delicts and relation between criminal law and administrative punishment law or more precisely offence law are also marginally mentioned there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sy_korova_ Jana.pdfPlný text práce693,16 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sykorova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sykorova-Malast.pdfPosudek oponenta práce810,46 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sykorova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce580,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.