Title: Analýza hospodaření konkrétního zdravotnického zařízení a jeho postavení na zdravotnickém trhu
Other Titles: Analysis of economy of specific healthcare organization and its position on healthcare market
Authors: Beranová, Miroslava
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38999
Keywords: nemocnice;náklady;výnosy;finanční analýza
Keywords in different language: hospital;expenses;revenues;financial analysis
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku financování a hospodaření zvoleného zdravotnického zařízení. Teoretická část práce charakterizuje systém zdravotnictví v České republice a způsoby, jakými jsou zdravotnická zařízení financována. V praktické části práce je představena konkrétní nemocnice a provedena analýza jejích nákladů a výnosů ve sledovaném období 2007 - 2016. Dále je aplikována finanční analýza a výsledky ukazatelů finanční analýzy jsou porovnávány s dalšími zdravotnickými zařízeními. Hodnoty získané z provedených analýz byly podkladem pro vypracování SWOT analýzy, na základě které byly stanoveny výhody plynoucí nemocnici z kvalitního vybavení, moderních prostor nové budovy monobloku a kvalifikovaného odborného personálu. V poslední části práce byla navržena doporučení, která by měla směřovat ke zlepšení hospodaření nemocnice.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the issue of financing and management of selected medical facility. The theoretical part of the thesis characterizes the health care system in the Czech Republic and the ways in which the medical facilities are financed. The practical part of the thesis introduces a specific hospital and analyzes its expenses and revenues in the period 2007 - 2016. In addition, financial analysis is applied and the results of the financial analysis are compared with other medical facilities. The values were the basis for the SWOT analysis. The benefits for the hospital are considered high-quality equipment, modern premises of a new monoblock building and qualified professional staff. In the last part of the thesis recommendations were proposed which should lead to improve the hospital management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINALNI VERZE DP.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Beranova_VP.pdfPosudek vedoucího práce438,42 kBAdobe PDFView/Open
DP_Beranova_OP.pdfPosudek oponenta práce280,26 kBAdobe PDFView/Open
Beranova.pdfPrůběh obhajoby práce177,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.