Title: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Other Titles: Efficiency evaluation of company personnel policy
Authors: Kolářová, Petra
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39025
Keywords: personální politika;strategický záměr;analýza;personální činnosti;efektivnost;rizika
Keywords in different language: personnel policy;strategic plan;analysis;personnel activities;effectiveness;risks
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti personální politiky společnosti NOVARES CZ Janovice s.r.o. Primárním cílem této práce je zhodnotit personální politiku společnosti a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení efektivity těchto personálních činností. Tato práce je rozdělena do sedmi kapitol, v kterých se prolíná teoretická část s praktickou v závislosti na analyzovaném tématu. V první kapitole je stručně představena mateřská společnost NOVARES. V druhé kapitole je charakterizován analyzovaný závod NOVARES CZ Janovice s.r.o. Ve třetí kapitole je provedena analýza externího a interního prostředí. Čtvrtá kapitola popisuje a hodnotí jednotlivé personální procesy ve společnosti. Pátá kapitola je věnována dotazníkovému šetření a v šesté kapitole je shrnuto celkové hodnocení personální politiky společnosti. V sedmé, závěrečné kapitole, jsou navržena možná opatření a zhodnocena rizika, která s těmito opatřeními souvisí.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the evaluation of the effectiveness of the personnel policy of NOVARES CZ Janovice s.r.o. The primary goal of this work is to evaluate the personnel policy of the company and to propose measures that will lead to the improvement of the efficiency of these personnel activities. This thesis is divided into seven chapters, in which the theoretical part intertwines with the practical one, depending on the analyzed topic. The parent company NOVARES is briefly presented in the first chapter. The second chapter describes the analyzed plant NOVARES CZ Janovice s.r.o. The third chapter analyzes the external and internal environment. The fourth chapter describes and evaluates the individual personnel processes in the company. The fifth chapter is devoted to the questionnaire survey and the sixth chapter summarizes the overall evaluation of the company´s personnel policy. In the seventh, final chapter, are proposed possible measures and evaluated the risks related to these measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolarova_Petra.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,63 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova_OP.pdfPosudek oponenta práce164,25 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kolarova.pdfPrůběh obhajoby práce60,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.