Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPawelková, Ivana
dc.contributor.refereePokorová Markéta, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-08-24T11:41:43Z-
dc.date.available2017-12-6
dc.date.available2020-08-24T11:41:43Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-1
dc.identifier76587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39088
dc.description.abstractDiplomová práce řeší otázku školní zralosti a jejího testování. Teoretická část se zabývá základní terminologií řešené problematiky a přináší poznatky z oblasti vývoje dítěte předškolního věku a období počátku mladšího školního věku. Popisují se zde vývojově-biologické i procesní a zákonné podmínky k zahájení dítěte vzdělávat se ve školském systému ČR. Praktická část realizuje případovou studii, která si klade za cíl dokázat zralost či nezralost konkrétního dítěte k nástupu školní docházky. Analyzována je jeho fyzická, psychická i sociální připravenost. Je popsána rodina dítěte a vlivy, které na žáka působily. K získání relevantních informací byly prostudovány dokumenty školy a prostředkem byla i spolupráce s třídním pedagogem. Je zde popsán proces adaptace na nový kolektiv, úroveň respektu autority učitele, zvládání přijetí zásad školního řádu. Bylo prováděno každodenní přímé pozorování vybraného žáka při výuce během čtrnácti dnů. Data z pozorovacích archů byla analyzována a přepsána do tabulek s jednotlivými posudky. Kritéria posuzování byla zadávána v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.Byla zkoumána tělesná a motorická zralost, psychosociální zralost a zralost obecných schopností. Byl vyvozen závěr, že tento konkrétní žák splnil obecná očekávání vzhledem k ideálním předpokladům pro úspěšnost žáka v prostředí ZŠ.cs
dc.format69 s., XXX s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvývoj dítětecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectškolní zralostcs
dc.subjectškolní připravenostcs
dc.subjectzahájení základního vzdělávánícs
dc.subjectškolní docházkacs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.titlePřipravenost žáků 1. ročníku ZŠ na školní výukucs
dc.title.alternativeReadiness of Y1 Students for Mainstream Educating in State Primary Schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of school maturity and its testing. The theoretical part clarifies the basic terminology of the given issue and introduces knowledge of the development of pre-school children and children of the early school age. Developmental, biological as well as procedual and legal conditions for admission of a child to school system education in the Czech Republic are described in this part of the thesis. The practical part implements a case study which aims to prove maturity or imaturity of a particular child for school attendance. Child's physical, mental and social readiness is analyzed. Child's family and influences on the pupil are also described here.To obtain relevant information, school documents were studied and cooperaion with a class teacher established.The case study describes the process of adaptation to a new group, level of respect to teacher's authority and ability to accept the principles of the school regulations. The selected pupil was being directly observed on daily basis in the course of two weeks. Data from the observation sheets wereanalyzed and rewritten into individual checklists. The assessment criteria were set in compliance with the Framework Educational Program for Basic Education. Physical and motor maturity, psychosocial maturity and maturity of general skillswere examined. It was concluded that this particular pupil fulfilled the general expectations given the ideal prerequisites for the pupil's success in the primary school environment.en
dc.subject.translatedchild's developmenten
dc.subject.translatedearly school ageen
dc.subject.translatedschool maturityen
dc.subject.translatedschool readinessen
dc.subject.translatedstart of primary educationen
dc.subject.translatedschool attendanceen
dc.subject.translatedcase studyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pripravenost zaku 1. rocniku na skolni vyuku.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
pawelkova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce50,14 kBAdobe PDFView/Open
pawelkova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce34,33 kBAdobe PDFView/Open
pawelkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce276,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.