Title: Zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství Fraus, Nová škola a Studio 1+1
Other Titles: A study of analytic-synthetic method of reading based on text books published by three different publishers: Fraus, Nová skola a Studio 1+1
Authors: Hofmanová, Kateřina
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Pokorová Markéta, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39091
Keywords: analyticko-syntetická metoda čtení;slabikář;český jazyk;učebnice;elementární čtení;struktura a analýza učebnice;1. stupeň
Keywords in different language: analytical-synthetic method of reading;syllabus;czech language;textbooks;elementary reading;structure and analysis of textbook;1st level
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na zpracování analyticko-syntetické metody čtení v učebnicích od nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Fraus a Studio 1+1. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je věnována historickému vývoji slabikáře a vysvětlení metod čtení. V praktické části práce bylo provedeno srovnání učebnic českého jazyka pro 1. ročník od zmíněných nakladatelství podle vlastních kritérií. Všechna uvedená nakladatelství se ve svých publikacích držela postupného vyvozování písmen a hlásek a respektovala tři po sobě jdoucí období výuky čtení analyticko-syntetickou metodou. Další částí byl dotazník pro učitele 1. tříd. Cílem dotazníku bylo zjistit požadavky učitelů na učebnice. Výsledky šetření prokázaly, že současné moderní publikace splňují očekávání učitelů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on processing of analytical-synthetic method of reading in textbooks by publishing house NOVÁ ŠKOLA, Fraus and Studio 1 + 1. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part is devoted to the historical development of the spelling books and the explanation of the reading methods. In the practical part of the thesis, a comparison of Czech language textbooks was made. They were the textbooks for kids in their first year of primary school by the mentioned publishing houses and the comparison was made based on my own criteria. All the publishing houses follow the gradual deduction of letters and sounds in their publications and they respect the three consecutive periods of reading by analyticalsynthetic method. The next part was a questionnaire for teachers of the first year in primary schools. The aim of the questionnaire was to find out the teachers' requirements for textbooks. The results of the survey showed that current modern publications meet teachers' expectations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hofmanova_Katerina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
hofmanova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce69,36 kBAdobe PDFView/Open
hofmanova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce35,8 kBAdobe PDFView/Open
hofmanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.