Title: Reálná čísla a teorie reálných čísel v dějinách matematiky
Other Titles: The real numbers and theory of real numbers in the history of mathematics
Authors: Černá, Pavlína
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39126
Keywords: odmocniny;iracionální čísla;číslo;číslo e;číslo;eukleidův zlatý poměr;eudoxova teorie proporcí;chajjámovy řetězové zlomky;teorie souměřitelnosti a nesouměřitelnosti;kösslerova teorie reálných čísel.
Keywords in different language: roots;irrational numbers;number;number e;number;euclid's golden ratio;eudox's theory of proportionality;tchaijam's chain fractions;theory of commensurability and incommensurability;kössler's theory of real numbers.
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem reálných čísel v dějinách matematiky. U vybraných čísel jsou uvedeny postupy, které tvořily základ jejich vývoje. Dále jsou představeny teorie, o které se opírá řada konstrukcí reálných čísel. V jednotlivých kapitolách lze nalézt nejen teorie, ale i praktické příklady slavných matematiků. Práce má mimo jiné poukázat na význam reálných čísel používaných dodnes.
Abstract in different language: This work deals with the development of real numbers in the history of mathematics. Selected numbers show the procedures that formed the basis of their development. Then there are presented theories, which serve as basis for a number of real number constructions. Individual chapters include not only theories but also practical examples of famous mathematicians. The thesis also points out the importance of real numbers used until today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Cerna pdf.pdfPosudek oponenta práce141,04 kBAdobe PDFView/Open
hodnoc_cerna.pdfPosudek vedoucího práce47,69 kBAdobe PDFView/Open
Cerna protokol758.pdfPrůběh obhajoby práce357,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.