Title: Dějiny města Třebíč v době barokních Valdštejnů
Other Titles: The history of Třebíč in the age of baroque Waldstein
Authors: Bence, Roman
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39148
Keywords: třebíč;valdštejnové;vrchnost;měšťanstvo;třicetiletá válka;protireformace;cechy baroko;židé
Keywords in different language: třebíč;waldstein family;manorial lords;bourgeoisie;thirty years' war;counter -reformation;guilds;baroque;jewish people
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá historií západomoravského města Třebíč 17. a první poloviny 18. století. Zkoumané období je spojené s významným rodem Valdštejnů, kterému město v té době patřilo. Cílem práce je představit život ve městě, které v daném období výrazně změnilo svoji tvář. Samotné jádro práce začíná představením jednotlivých majitelů třebíčského panství mezi lety 1613-1760. Zkoumá se zde jejich spojitost s Třebíčí, vztah k poddaným a zejména to, jaká byla v té době politická situace uvnitř města. Následně je v práci zmapován demografický vývoj a sociální problematika, přičemž jsou zde také představeny měšťanské elity a další významné postavy ve městě. Další část se věnuje hospodářskému vývoji, kde hlavní pozornost získávají cechy. Následuje kultura a vzdělanost. V této části je pozornost věnována městskému písemnictví, barokním stavbám a přestavbám a školství. Práce je uzavřena náboženskou problematikou. Prostor zde dostávají jednotliví faráři a zejména Židé, kteří byli ve městě hojně zastoupeni.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines the history of western Moravia city Trebic during the 17th and the first half of 18th century. Examined period is connected to the famous Waldstein family, to which the city belonged in that time. The goal of this bachelor thesis is to present the life in the city, which has changed its face dramatically during this historical period. The work begins by presenting each one of the city owners during 1613-1760. The author studies connections of the owners to the city, relationship to their subjects and most im-portantly the political situation inside the city. The work follows by describing demograph-ical development and social problems of Trebic and at the same time introduces burgher elites and the most important city members. The next part of the thesis examines economi-cal advance of the city, in which the biggest attention is given to city guilds. Than the work studies culture and education in Trebic by describing urban literature, education, baroque buildings and reconstructions. Lastly, the thesis studies the religion in Trebic and gives at-tention to many preachers and most importantly to Jews, who were living in Trebic in great numbers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Bence V.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Bence O.pdfPosudek oponenta práce635,62 kBAdobe PDFView/Open
Bence P.pdfPrůběh obhajoby práce145,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.