Title: Návrh souboru pohybových her, jejich realizace a ověření v rámci dětského letního tábora
Other Titles: Proposal of a set of movement games and their implementation within the summer camp for children
Authors: Volaříková, Sandra
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39172
Keywords: pohybové hry;celotáborová hra;etapové hry;oddílové hry;letní dětský tábor
Keywords in different language: movement games;main camp game;stage games;section games;summer camp fot children
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá návrhem souboru pohybových her a jejich realizací na letním dětském táboře TOM družstvo, který se konal v roce 2018. V teoretické části je popsán význam a funkce her pro děti a mládež. Dále jsou hry roztříděny podle různých kategorií pro přehlednost a lepší orientaci v těchto aktivitách. Největší část zájmu této práce představuje popis a význam celotáborové hry, etapových a oddílových her. Práce je také zaměřena na výchovné pracovníky a na bezpečnost při vykonávání pohybových činností. Praktická část vychází z realizace a vyhodnocení her, které se uskutečnily na letním dětském táboře. Podrobně popisuje celotáborovou hru, která byla inspirována podle knižních předloh spisovatelky Joanne Rowlingové a jejích příběhů o Harrym Potterovi. Práce obsahuje sedm etapových her a deset oddílových her, které jsou detailně vysvětleny. Celá diplomová práce by mohla být inspirací nebo podrobnou příručkou pro další oddílové vedoucí nebo praktikanty.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of a set of movement games and their realization at the summer camp TOM družstvo, which took place in 2018. The theoretical part describes the meaning and function of games for children and youth. Furthermore, the games are categorized into different categories for clarity and better orientation in these activities. The biggest part of this thesis presents the description and meaning of the main Camp-Game, stage games and section games. This work is also focused on educational workers and on safety in performing physical activities. The practical part is based on the realization and evaluation of games that took place at the summer children's camp. It describes a whole-game that was inspired by Joanne Rowling's book and her stories about Harry Potter. The work contains seven stage games and ten section games, which are explained in detail. The entire thesis could be an inspiration or a detailed guide for other divisional leaders or trainees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volarikova_-_Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
Volarikova S. - VP.pdfPosudek vedoucího práce161,23 kBAdobe PDFView/Open
Volarikova S. - OP.pdfPosudek oponenta práce155,03 kBAdobe PDFView/Open
Volarikova S..pdfPrůběh obhajoby práce44,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.