Title: Analýza efektivity obsloužení klientů kontaktního centra města Plzeň
Other Titles: Analysis of the effectiveness of contact center client service in city of Pilsen
Authors: Francistyová, Petra
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39186
Keywords: analýza;kontaktní centrum;call centrum;telemarketing;crm;vstupní kanály;operátorky;kategorie;sitmp;optimalizace;kontrolní mechanizmy.
Keywords in different language: analysis;contact center;call center;telemarketing;crm;input channels;operators;categories;sitmp;optimisation;control mechanisms.
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou efektivity obsloužení klientů Kontaktního centra města Plzně. Popisuje základní oblasti telemarketingu, objasňuje rozdílné cíle a metody práce kontaktního centra a call centra. Přibližuje prostředí Kontaktního centra města Plzně z hlediska technického vybavení a lidských zdrojů. Objasňuje funkci systémů pro řízení vztahů se zákazníky. Uvádí motivaci Správy informačních technologií města Plzně, která vedla ke zřízení Kontaktního centra města Plzně. Vymezuje jeho hlavní činnost, komponenty, technické vybavení a nástroje pro komunikaci s veřejností. Hlavním cílem diplomové práce je rozbor dat ze vstupních kanálů, analýza činnosti operátorek a kategorizace požadavků klientů. Výsledkem analýzy jsou návrhy optimalizací poskytované služby, počtu operátorek a kontrolní mechanizmy pro ověřování kvality poskytovaných služeb.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with analysis of the client service effectiveness of Contact center in city of Pilsen. It describes the basic areas of telemarketing, explains different goals and methods of contact center and call center. It describes the environment of Contact center in city of Pilsen in terms of technical equipment and human resources. It clarifies the function of customer relationship management systems. It presents the motivation of Information Technology Administration in city of Pilsen, which led to the establishment of Contact Center in city of Pilsen. It defines its main activity, components, technical equipment and tools for communication with the public. The key objective of the diploma thesis is to analyze data from input channels, analyze the activities of operators and categorize client requirements. The result of the analysis are proposals for optimizing of service provided, the number of operators and control mechanisms to verify the quality of services provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petra_Francistyova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
A17N0045Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce362,34 kBAdobe PDFView/Open
A17N0045Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce453,77 kBAdobe PDFView/Open
A17N0045Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce212,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.