Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČada Roman, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBočkayová, Tina
dc.contributor.refereeHolub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-9-3
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:27Z-
dc.date.available2018-10-1
dc.date.available2020-08-24T11:43:27Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-31
dc.identifier79675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39261-
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována základním úlohám vyskytujícím se v přepravní logistice. Jako první je zpracována úloha obchodního cestujícího a její roz-šíření na úlohu vícera obchodních cestujících. Dále se podrobněji zabýváme problémem okružních jízd s kapacitami a úlohou plnění zásobníků, respektive úlohou o batohu. Jsou zpracovány matematické modely těchto úloh a metody jejich řešení. Je zaveden dynamický MILP model pro úlohu okružních jízd s kapacitami a pojem(lambda,alpha)-optimality řešení. Také je popsán vztah řešení jednotlivých modelů pro úlohy, kde ocenění hran grafu splňuje trojúhelníkovou nerovnost. Jsou otestovány standardně dostupné řešiče pro nekomerční využití na středně velkých modelových úlohách. Cílem je porovnat kvalitu řešení získaných pomocí těchto řešičů a případné doporučení některého z nich pro využití v praxi.cs
dc.format74
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectlineární programovánícs
dc.subjectceločíselné lineární programovánícs
dc.subjectúloha obchodního cestujícíhocs
dc.subjectokružní dopravní problémcs
dc.subjectúloha o batohucs
dc.subjectúloha plnění zásobníkůcs
dc.titleOptimalizace v přepravních úloháchcs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is dedicated to basic tasks occurring in transport logistics.The first is the traveling salesman problem and its extension to the multiple traveling salesman problem. Further we deal in more detail with vehicle routing problem with capacities and bin packing problem, respectively knapsack problem. Mathematical models of these problems and methods of their solution are worked out. We introduce MILP model for vehicle routing problem with capacities and a concept of(lambda,alpha)-optimality of soluton. There is also described a relationship between solutions of models, where costs of edges meet the triangular inequality. Standardly available solvers for non-commercial use on medium-sized model tasks are tested. The aim is to compare the quality of solutions obtained using these solvers and possible recommendations of any of them for use in practice.en
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedlinear programmingen
dc.subject.translatedinteger linear programmingen
dc.subject.translatedtraveling salesman problemen
dc.subject.translatedvehicle routing problemen
dc.subject.translatedknapsack problemen
dc.subject.translatedbin packing problemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bockayova_Tina_Optimalizace_v_prepravnich_ulohach.pdfPlný text práce734,05 kBAdobe PDFView/Open
PV_Bockayova.pdfPosudek vedoucího práce113,12 kBAdobe PDFView/Open
PO_Bockayova.pdfPosudek oponenta práce822,57 kBAdobe PDFView/Open
Bockayova_PO.pdfPrůběh obhajoby práce393,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.