Title: Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí
Other Titles: Comparison of binomial and trinomial option pricing model
Authors: Štádlerová, Šárka
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39263
Keywords: opce;put opce;call opce;americká opce;evropská opce;binomický model;trinomický model;konvergence;volatilita
Keywords in different language: option;put option;call option;american option;european option;binomial model;trinomial model;convergence;stock volatility
Abstract: V této práci jsou porovnávány binomické a trinomické modely pro oceňování opcí na reálných opčních kontraktech. Počet kroků pro ocenění je důležitý faktor ovlivňující výpočetní náročnost a přesnost výsledku, proto bylo definováno konvergenční kritérium, pomocí kterého je vypočten optimální počet kroků. Pro ocenění reálných opčních kontraktů byla použita historická i Yangova-Zhangova volatilita a výsledné modelové ceny byly porovnávány s tržní cenou. Pro vybrané modely byla testována citlivost na volatilitu z pohledu ceny i počtu kroků potřebných k ocenění. Závěrem jsou uvedena doporučení pro oceňování opčních kontraktů založená na porovnání jednotlivých modelových a tržních cen. Hlavním zjištěním je, že největší vliv na modelovou cenu opce má parametr volatility.
Abstract in different language: In this thesis, the Binomial and Trinomial model for option pricing are compared using the real option contracts. The number of the steps is an important factor influencing the computational demand and the precision of the results. Therefore, the convergence criterium was defined for determining the optimal number of steps. The Yang-Zhang and historical volatility were used for real option pricing. The model prices were compared with the market prices. For selected models, the price sensitivity to volatility as well as the influence of volatility to the number of steps was tested. In the end, the recommendation for option pricing, based on the comparison of individual model and market prices, is formulated. The main finding is that the volatility has the biggest influence on the price.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stadlerova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
PV_Stadlerova.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
PO_Stadlerova.pdfPosudek oponenta práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Stadlerova_PO.pdfPrůběh obhajoby práce19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.