Název: Projekt příměstkého tábora a jeho komunikační plán
Další názvy: The project of the suburban camp and its communication plan
Autoři: Mikeš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39288
Klíčová slova: komunikační plán;projekt;příměstský tábor
Klíčová slova v dalším jazyce: communication plan;project;suburban camp
Abstrakt: Práce se zabývá zpracováním žádosti o podporu a problematikou komunikačního plánování. Jejím cílem je zpracování projektu na základě všech dostupných informací a pravidel a návrh komunikačního plánu, který zajistí dosažení stanovených cílů. Pro tyto účely byla založena společnost "Prázdninová Lhota z.s.", které spadá do kategorie nestátních neziskových organizací. Z toho důvodu jsou první dvě kapitoly věnovány vymezení neziskového sektoru a marketingu neziskových organizací. Ve třetí kapitole je představena organizace MAS Brána Písecka, dotační výzva včetně pravidel a je zvolena právní formy vlastní organizace. Čtvrtá kapitola popisuje proces zpracování žádosti o podporu projektu se všemi náležitostmi včetně řízení rizik. Poslední pátá kapitola pojednává o přípravě komunikačního plnu projektu příměstských táborů "Prázdninová Lhota". Nejdřív je provedena SWOT analýza, následně jsou zvoleny vyhovující komunikační kanály pro které je připravena komunikační strategie. Poté je navržen časový harmonogram včetně Ganttova diagramu a průběžné i závěrečné kontrolní mechanizmy. Praktické výstupy z práce budou následně využity v praxi. Budou použity při podání žádosti o podporu zmíněného projektu. V případě správného zpracování obou praktických částí dojde k získání finančních prostředků pro tyto účely a bude zajištěn dostatečný zájem o nabízenou službu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the processing of the request for support and the problems of communication planning. Its goal is to develop a project on the basis of all available information, rules, and a proposal for a communication plan that will ensure the set goals are achieved. The company "Prázdninová Lhota z.s." that was established falls into the category of non-governmental non-profit organizations. Therefore, the first two chapters are devoted to defining the non-profit sector and the marketing of non-profit organizations. The third chapter introduces the organization "MAS Brána Písecka", a grant proposal including the rules and the legal forms of the organization itself. The fourth chapter describes the processing of a project application with all the necessary features, including risk management. The last chapter deals with the preparation for the communication of the suburban camp project, "Prázdninová Lhota". First, a SWOT analysis is performed, followed by selecting the appropriate channels by which the communication strategy will be prepared. Then, a timetable including: the Gantt diagram, the interim control mechanisms, and final control mechanisms is proposed. Finally, practical outcomes of the work will be used in practice and when applying for support for the project. If these two outcomes are handled correctly, the funds will be obtained for these purposes and sufficient interest will be ensured for the service that is offered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan MIKES Diplomova prace.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_o.pdfPosudek oponenta práce223,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_p.pdfPrůběh obhajoby práce101,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikes_v.pdfPosudek vedoucího práce126,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.