Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorMikeš, Jan
dc.contributor.refereeKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-1-28
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:44Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:43:44Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-10
dc.identifier74602
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39288
dc.description.abstractPráce se zabývá zpracováním žádosti o podporu a problematikou komunikačního plánování. Jejím cílem je zpracování projektu na základě všech dostupných informací a pravidel a návrh komunikačního plánu, který zajistí dosažení stanovených cílů. Pro tyto účely byla založena společnost "Prázdninová Lhota z.s.", které spadá do kategorie nestátních neziskových organizací. Z toho důvodu jsou první dvě kapitoly věnovány vymezení neziskového sektoru a marketingu neziskových organizací. Ve třetí kapitole je představena organizace MAS Brána Písecka, dotační výzva včetně pravidel a je zvolena právní formy vlastní organizace. Čtvrtá kapitola popisuje proces zpracování žádosti o podporu projektu se všemi náležitostmi včetně řízení rizik. Poslední pátá kapitola pojednává o přípravě komunikačního plnu projektu příměstských táborů "Prázdninová Lhota". Nejdřív je provedena SWOT analýza, následně jsou zvoleny vyhovující komunikační kanály pro které je připravena komunikační strategie. Poté je navržen časový harmonogram včetně Ganttova diagramu a průběžné i závěrečné kontrolní mechanizmy. Praktické výstupy z práce budou následně využity v praxi. Budou použity při podání žádosti o podporu zmíněného projektu. V případě správného zpracování obou praktických částí dojde k získání finančních prostředků pro tyto účely a bude zajištěn dostatečný zájem o nabízenou službu.cs
dc.format87 s. (154 812 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunikační pláncs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectpříměstský táborcs
dc.titleProjekt příměstkého tábora a jeho komunikační pláncs
dc.title.alternativeThe project of the suburban camp and its communication planen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the processing of the request for support and the problems of communication planning. Its goal is to develop a project on the basis of all available information, rules, and a proposal for a communication plan that will ensure the set goals are achieved. The company "Prázdninová Lhota z.s." that was established falls into the category of non-governmental non-profit organizations. Therefore, the first two chapters are devoted to defining the non-profit sector and the marketing of non-profit organizations. The third chapter introduces the organization "MAS Brána Písecka", a grant proposal including the rules and the legal forms of the organization itself. The fourth chapter describes the processing of a project application with all the necessary features, including risk management. The last chapter deals with the preparation for the communication of the suburban camp project, "Prázdninová Lhota". First, a SWOT analysis is performed, followed by selecting the appropriate channels by which the communication strategy will be prepared. Then, a timetable including: the Gantt diagram, the interim control mechanisms, and final control mechanisms is proposed. Finally, practical outcomes of the work will be used in practice and when applying for support for the project. If these two outcomes are handled correctly, the funds will be obtained for these purposes and sufficient interest will be ensured for the service that is offered.en
dc.subject.translatedcommunication planen
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedsuburban campen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan MIKES Diplomova prace.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Mikes_o.pdfPosudek oponenta práce223,36 kBAdobe PDFView/Open
Mikes_p.pdfPrůběh obhajoby práce101,82 kBAdobe PDFView/Open
Mikes_v.pdfPosudek vedoucího práce126,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.