Title: Využití neuronových sítí pro predikci zatížení distribučního transformátoru
Other Titles: Use of artificial neural networks for power load prediction of a distribution transformer
Authors: Krych, Jiří
Advisor: Mužík Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39464
Keywords: neuronová síť;neuron;distribuční transformátor;predikce elektrického zatížení
Keywords in different language: neural network;neuron;transformer;electric load forecasting
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje popis základní aplikace neuronové sítě pro predikovaní zatížení z distribučního transformátoru. Teoretická část této práce se věnuje stručnému popisu základního fungování neuronových sítí a provozovaní distribučního transformátoru. V praktické části je nastíněno vytvoření neuronové sítě a vhodných vstupních hodnot, na kterých závisí predikované zatížení. K procesu vytvoření neuronové sítě a její následné aplikace je využíváno programu Matlab. Tato práce program Matlab rovněž využívá k uskutečnění simulace predikovaného zatížení a k porovnání predikovaných hodnot se skutečnými hodnotami. Predikce zatížení z transformátoru je užitečná věc, neboť provozovatelé elektrizační soustavy jsou schopni plánovat provoz elektrizační soustavy nebo předpovídat poruchy vzniklé přetížením a mohou tak činit strategická rozhodnutí. V práci je dosaženo přibližně 94 % úspěšnost predikce zatížení.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains description of the basic application of artifical neural networks for power load prediction of a distribution transformer. The theoretical part focuses on brief description of the basic operation of the system for neural networks and the operation of distribution transformers. The practical part is dedicated to creation of the neural network and formation of adequate input values. In order to create neural network and in order to implenent its application this thesis is using the Matlab program. This thesis also uses the Matlab program to perform simulation of the predicted power load and to compare the predicted values with the nominal values. Power load prediction of the transformer is mainly beneficial due to the fact, that it enables the operators to plan operation of the power system and it also enables them to predict defects caused by overload. Therefore, the operators can make accordinate decisions. This thesis accomplishes approximately 94 % load prediction success.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krych_J-Vyuziti_neuronovych_siti_pro_predikci_zatizeni_distribucniho_transformatoru.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
078732_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce878,9 kBAdobe PDFView/Open
078732_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078732_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.