Title: Dopad rozptýlené výroby na napěťové poměry v sítích NN
Other Titles: Impact of distributed generation on voltage in LV networks
Authors: Nosek, Ondřej
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Mezera, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3948
Keywords: obnovitelné zdroje energie;fotovoltaická elektrárna;distribuční síť;rozptýlená výroba;zpětné vlivy;norma ČSN EN 50160;regulace napětí;flicker;nízké napětí
Keywords in different language: renewable energy sources;photovoltaic power plant;distribution network;distributed generation;disturbance;standard EN 50 160;voltage regulation;flicker;low-voltage
Abstract: Cílem této práce je popsat problematiku připojování a provozu rozptýlených zdrojů elektřiny vzhledem k distribuční síti z pohledu provozovatele distribuční soustavy ? konkrétně pak napěťové poměry na přípojném místě daných výroben s ohledem na dopady na distribuční síť nn. Jako hlavní zástupce obnovitelných zdrojů elektrické energie (OZE) jsou v této práci diskutovány především fotovoltaické elektrárny (FVE) a větrné elektrárny (VTE), které společně tvoří výraznou většinu instalovaného výkonu rozptýlených obnovitelných zdrojů energie připojených do sítí nízkého napětí distribuční soustavy (DS) České republiky. Teoretická část práce shrnuje současný stav na poli s obnovitelnými zdroji energie v České republice i ve světě a kompiluje dosavadní zkušenosti z provozu OZE s teoretickými rozbory provedenými různými pracovními skupinami. Určitá pasáž je rovněž věnována výtahu nejpodstatnějších částí pravidel provozování distribuční soustavy týkající se připojování rozptýlených výroben do distribuční sítě. Výsledky práce vycházejí z detailní analýzy rozsáhlé kampaně měření sítí s instalovanou rozptýlenou výrobou v DS provedené společností E.ON Distribuce, a.s. a jejich výstupem je zhodnocení stávající situace na reprezentativním vzorku sítí a dále návrhy na nápravu případných vyskytujících se problémů s ohledem na dodržení garantovaných standardů kvality napětí v DS dle požadavků normy ČSN EN 50160.
Abstract in different language: The aim of this work is to describe the problems of connection and operation of distributed power resources from the perspective of the distribution network operator ? namely the voltage conditions at the point of common coupling of the particular generators with regard to the impacts on low-voltage distribution network. As the main representative of renewable energy sources (RES) the photovoltaic power plants (PVP) and the wind power plants (WPP), which form together the large majority of the installed capacity of the distributed renewable energy sources connected to the low voltage network of the distribution network (DN) of the Czech Republic, are discussed in this work. The theoretical part of the thesis summarizes the current state in the field of renewable energy in the Czech Republic and in the world and compiles experience from the operation of RES with the theoretical analysis carried out by different working groups. A certain passage is also given to the digest of the most important parts of the distribution networks operating rules related to the connection of distributed power plants. The results of this work proceeds from detailed analysis of extensive measurement campaign carried out in networks with installed distributed generation made by E.ON Distribution, a.s. company and their output is the assessment of the current situation in a sample of representative networks and the proposals to remedy any problems encountered with regard to compliance with the guaranteed voltage quality standards in the DN according to ČSN EN 50160.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ondrej_Nosek.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
047243_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,94 kBAdobe PDFView/Open
047243_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,43 kBAdobe PDFView/Open
047243_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.