Title: Komunikace a znakové systémy nevidomých
Other Titles: Communication and Writing Systems of the Blind
Authors: Veselá, Lucie
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39522
Keywords: zrakové postižení;slepota;braillovo písmo;william molyneux;komunikace
Keywords in different language: visual impairment;blindness;braille;william molyneux;communication
Abstract: Hlavním tématem této bakalářské práce je problém komunikace specifické skupiny populace, nevidomých. Práce je koncipována čistě teoreticky a je členěna do tří hlavních částí, jimiž jsou technologické, psychologické a filosofické aspekty komunikace nevidomých. Cílem práce je zjistit, co je pro nevidomé jazyk, řeč a komunikace samotná. V úvodu je práce zaměřena na vymezení zrakového postižení a slepoty. Cílem první z částí práce, jíž jsou technologické aspekty komunikace nevidomých, je podrobněji popsat historii vzniku a princip fungování Braillova písma jakožto specifického kódu nevidomých pro čtení a psaní. V části zaměřené na psychologické aspekty komunikace nevidomých jsou objasněny obecné otázky psychologie nevidomých a také zásady komunikace s nevidomými. Poslední část je věnována oblasti filosofie, a to konkrétně Molyneuxově otázce. V závěru shrnuje práce vazbu mezi jazykem a myšlením.
Abstract in different language: The object of the Bachelor thesis is the problem of communication of a specific group of people, the blind. The thesis is only theoretical and is divided into three main parts which are technological, psychological and philosophical aspects of communication of the blind. The intention of this thesis is to find out what is language, speech and communication itself for the blind. The introduction describes the definition of visual impairment and blindness. The first part of the thesis, which is the technological aspects of communication of the blind, describes the history of origin and the principle of Braille as a specific code of the blind for reading and writing. In the part focused on psychological aspects of communication of blind, general questions of psychology of blind and principles of communication with blind are explained. The last part is devoted to the field of philosophy, namely Molyneux's question. In conclusion, the thesis summarizes the link between language and thought.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Vesela_Lucie_2019.pdfPlný text práce878,08 kBAdobe PDFView/Open
vesela_1.pdfPosudek vedoucího práce504,96 kBAdobe PDFView/Open
vesela_2.docxPosudek oponenta práce52,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vesela_O.pdfPrůběh obhajoby práce265,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.