Title: Performance and Accuracy of the Shifted Laser Surface Texturing Method
Other Titles: Výkonnost a přesnost metody posuvného laserového texturování povrchu
Authors: Martan, Jiří
Moskal, Denys
Smeták, Ladislav
Honner, Milan
Citation: MARTAN, J., MOSKAL, D., SMETÁK, L., HONNER, M. Performance and Accuracy of the Shifted Laser Surface Texturing Method. Micromachines, 2020, roč. 11, č. 5, s. [1-17]. ISSN 2072-666X.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85085959518
http://hdl.handle.net/11025/39580
ISSN: 2072-666X
Keywords: laserové mikroobrábění;vysoká přesnost;vysoká produktivita a rychlost;skenovací strategie;ultrakrátký pulzní laser;tepelná akumulace
Keywords in different language: laser micromachining;high precision;high productivity and speed;scanning strategy;ultrashort pulse laser;heat accumulation
Abstract: Metoda posuvného laserového texturování povrchu (sLST) byla vyvinuta pro zlepšení produkční rychlosti funkčních textur a k jejich průmyslové využitelnosti. Tento článek porovnává metodu sLST s klasickými metodami na praktickém příkladu strukturování se zaměřením na dosažení nejvyšší rychlosti zpracování. Přesnost textury je hodnocena měřením velikosti a kruhovitosti spotu (s použitím LabIR barvy) a měřením hloubkového profilu pomocí kontaktního profilometru. Byly vypočteny zvýšená teplota tepelné akumulace a účinnost využití laseru. Klasické metody (vyplňování po křivkách a šrafování) fungovaly dobře (odchylka ≤ 5 %) až do určité skenovací rychlosti (0,15 a 0,7 m/s). Pro metodu sLST nebyl nalezen žádný limit způsobený skenovací rychlostí do maxima systému (8 m/s). Tvary hloubkového profilu vykazovaly pro všechny metody podobné odchylky (6 % až 10 %). Metoda sLST v dávkové variantě dosáhla nejvyšší rychlosti zpracování (11x rychlejší, 146 mm2/min). Metoda sLST ve variantě vyplňování po křivkách dosáhla nejvyšší účinnosti zpracování na potřebný výkon laseru (64 mm2/(min·W)), nejnižší zvýšení teploty akumulace tepla (3 K) a nejvyšší účinnost využití laseru (99 %). Byly popsány výhody kombinace posuvné metody s GHz dávkovým obráběním a s použitím mnoha laserových stop.
Abstract in different language: Shifted laser surface texturing method (sLST) was developed for increasing of production speed of functional surface textures to enable their industrial applicability. In this work, the shifted method is compared with classic methods on real texturing example with focus on achieving highest processing speed. The texture accuracy is assessed by size and circularity measurement with use of LabIR paint and by depth profile measurement using contact surface profiler. Heat accumulation temperature difference was also calculated. The classic methods (path filling and hatch) performed well (deviation ≤ 5%) up to certain scanning speed (0.15 and 0.7 m/s). For the shifted method, no scanning speed limit was found up to the maximum of the system (8 m/s). The depth profile shapes showed similar deviations (6 to 10%) for all methods. The shifted method in burst variant achieved highest processing speed (11 times faster, 146 mm2/min). The shifted path method achieved highest processing efficiency per needed laser power (64 mm2/(min·W)). The heataccumulation was minimal for the shifted path method (3 K). Laser usage efficiency of different methods was compared. The shifted path method (99% efficiency) is very promising. Its advantages in combination with GHz burst machining and multibeam were highlighted.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (CT3)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD