Title: Trade Gateway to the Habsburg Monarchy. On Trieste’s Status, Development and Importance to the mid-19th Century
Other Titles: Obchodní brána habsburské monarchie. K postavení, vývoji a významu Terstu do poloviny 19. století
Authors: Skřivan, Aleš
Skřivan, Aleš
Citation: SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Trade Gateway to the Habsburg Monarchy. On Trieste’s Status, Development and Importance to the mid-19th Century. West Bohemian Historical Review, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-23. ISSN 1804-5480.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087827364
http://hdl.handle.net/11025/39619
ISSN: 1804-5480
Keywords: Habsburkové;Terst;obchod;Rakouský Lloyd;Suezský průplav
Keywords in different language: Habsburgs;Trieste;Trade;Austrian Lloyd;Suez Canal
Abstract: Tato studie prezentuje a hodnotí vztah Terstu a habsburského panovnického domu, resp. Habsburské monarchie, od jeho počátků ve 14. století do poloviny 19. století. Autoři hodnotí dlouhodobou rivalitu přístavu s Benátskou republikou, upozorňují na jen nepatrný prvotní zájem Habsburků a zároveň změnu jejich přístupu v 17. století. První vrchol rozvoje Terstu spadá do 18. století, kdy rychle rostl počet obyvatel města, probíhaly rozsáhlé stavební práce, byly založeny privilegované obchodní společnosti pro obchod se zámořím, a dokonce došlo k pokusům o získání kolonií. Války s revoluční Francií a Napoleonem měly pro město velmi negativní důsledky, kdy byl přístav třikrát obsazen. Následující část poskytuje přehled o vývoji od roku 1815 do poloviny 19. století. Zde je hodnocen obchod města Terstu, jeho struktura a obchodní vazby. Pozornost je věnována počátkům paroplavby, zvláště pokud jde o založení druhé sekce Rakouského Lloydu. V závěrečné části je rámec studie zaměřen na přelomové události druhé poloviny 19. století, zohledňuje zvláště porážky habsburské monarchie ve válkách let 1859 a 1866, dále zavedení Schmerlingovy ústavy roku 1861, která přinesla obnovu ústavního života a rovněž nový status Terstu, význam otevření Suezského průplavu roku 1869 včetně zapojení Rakušanů do jeho projektování a financování, a vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 jako poslední milník.
Abstract in different language: This study presents and evaluates Trieste’s relationship to the House of Habsburg, or the Habsburg Monarchy, from its beginnings in the 14th century to the mid-19th century. The authors evaluate the port’s longstanding rivalry with the Republic of Venice, notes the Habsburgs’ initial only marginal interest, and their change in approach from the 17th century. The first peak in Trieste’s development occurred in the 18th century, when the city’s population grew, extensive construction work was undertaken, privileged societies were founded for trading overseas, and there were even attempts made at acquiring colonies. The wars with revolutionary and Napoleonic France had highly negative consequences, with the port occupied three times. The subsequent section provides an overview of developments from 1815 until the mid-19th century. Here an evaluation is made of trade in Trieste, its structure and trading connections. Attention is paid to the beginnings of steam navigation, in particular regarding the establishment of Austrian Lloyd’s second section. In the final section, the study framework is focused on the transformative events following the mid-19th century, with the essential inclusion of the defeats in the wars in 1859 and 1866, the February Patent of 1861 which brought a restoration of constitutional life and a new status for Trieste, the importance of the opening of the Suez Canal in 1869 including the involvement of Austrians in designing and funding its construction, with the eruption of the economic crisis in 1873 the final milestone.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SKŘIVAN st., SKŘIVAN ml., Trade Gateway to the Habsburg Monarchy.pdf157,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD