Title: Infrared camera comparative measurement methods for thermally optical properties of materials
Other Titles: Termovizní porovnávací metody měření tepelně optických vlastností materiálů
Authors: Veselý, Zdeněk
Honner, Milan
Citation: VESELÝ, Z., HONNER, M. Infrared camera comparative measurement methods for thermally optical properties of materials. In Central European Symposium on Thermophysics 2019, CEST 2019. Melville: American Institute of Physics, 2019. ISBN 978-0-7354-1876-9 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2019
Publisher: American Institute of Physics
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85078693749
http://hdl.handle.net/11025/39621
ISBN: 978-0-7354-1876-9
ISSN: 0094-243X
Keywords: optické vlastnosti;tepelné vlastnosti;termovizní kamera;porovnávací měření
Keywords in different language: optical properties;thermal properties;infrared camera;comparative measurement
Abstract: Termovizní porovnávací metody měření tepelně optických vlastností materiálů jsou založeny na měření infračerveného záření emitujícího z povrchu materiálu, který je zahříván na vyšší teplotu. Tyto metody porovnávají odezvu analyzovaného materiálu s množinou referenčních materiálů nazývaných standardy. Tyto standardy jsou zhotoveny z komerčně dostupných a používaných materiálů. V rámci těchto metod je vyhodnocován vliv tepelné vodivosti vyjadřující přenos tepla vedením ve vzorku a/nebo kombinovaný vliv tepelné vodivosti a emisivity vyjadřující přenos tepla vedením ve vzorku a dále radiačním chladnutím do okolí. Tento příspěvek prezentuje citlivostní analýzu těchto metod s cílem určit vliv parametrů metod na rozlišitelnost analyzovaných materiálů. Pro demonstraci schopností metod jsou ukázány výsledky několika vzorků.
Abstract in different language: Infrared camera comparative measurement methods of thermally optical properties of materials are based on the measurement of infrared radiation emitted from the surface of the material that is heated to a higher temperature. These methods compare the response of the analyzed material with the set of reference materials called standards. Standards are made from commonly used materials with those the analyzed material should be compared. Within these methods, the comparison of the effect of thermal conductivity expressing conduction heat transfer in the sample and/or the combined effect of thermal conductivity and emissivity expressing conduction heat transfer in the sample and its radiation cooling is evaluated. The contribution presents sensitivity analysis of the methods in order to determine the effect of the method parameters on the differentiation of the analyzed materials. Several sample results are showed to demonstrate the methods capabilities.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Institute of Physics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (CT3)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vesely__Thermophysics_2019__f-1.pdf433,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD