Title: Plane Space Representation in Context of Mode-Based Symmetry Plane Detection
Other Titles: Reprezentace prostoru rovin v kontextu detekce roviny symetrie založené na hledání modu
Authors: Hruda, Lukáš
Kolingerová, Ivana
Lávička, Miroslav
Citation: HRUDA, L., KOLINGEROVÁ, I., LÁVIČKA, M. Plane Space Representation in Context of Mode-Based Symmetry Plane Detection. In Computational Science – ICCS 2020. Cham: Springer, 2020. s. 509-523. ISBN 978-3-030-50425-0 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85087533007
http://hdl.handle.net/11025/39622
ISBN: 978-3-030-50425-0
ISSN: 0302-9743
Keywords: Prostor rovin;Symetrie;Vzdálenostní funkce;Modus
Keywords in different language: Space of planes;Symmetr;, Distance function;Mode
Abstract: Tento článek popisuje různé reprezentace prostoru rovin s hlavním zaměřením na reprezentaci prostoru rovin v metodách pro detekci roviny symetrie v E3, kde se vytváří mnoho kandidátů pro různé páry bodů daného objektu a následně je hledán nejčastěji se vyskytující kandidát. Tento přístup nazýváme jako přístup založený na hledání modu. Výsledek závisí na reprezentaci, která je při hledání modu použita. Nejdůležitějším aspektem je, jak dobře vzdálenosti v daném prostoru korespondují se skutečnou podobností rovin vzhledem k danému vstupnímu objektu. Popisujeme tedy několik různých použitelných vzdálenostních funkcí a porovnáváme je jak teoreticky, tak prakticky. Výsledky naznačují, že při použití přístupu založeném na hledání modu je nejvhodnější reprezentovat roviny pomocí transformací zrcadlení, ale jiné, jednodušší reprezentace jsou taktéž použitelné. Na druhou stranu, reprezentace pomocí 3D duálních prostorů nejsou příliš vhodné. Dále představujeme nový způsob reprezentace transformace zrcadlení pomocí duálních kvaternionů
Abstract in different language: This paper describes various representations of the space of planes. The main focus is on the plane space representation in the symmetry plane detection in E3 where many candidate planes for many pairs of points of the given object are created and then the most often candidate is found as a mode in the candidate space, so-called Mode-based approach. The result depends on the representation used in the mode-seeking process. The most important aspect is how well distances in the space correspond to similarities of the actual planes with respect to the input object. So, we describe various usable distance functions and compare them both theoretically and practically. The results suggest that, when using the Mode-based approach, representing planes by reflection transformations is the best way but other simpler representations are applicable as well. On the other hand, representations using 3D dual spaces are not very appropriate. Furthermore, we introduce a novel way of representing the reflection transformations using dual quaternions
Rights: © Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hruda Clanek.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD