Title: Předpokládaná hodnota jako základní stavební kámen veřejné zakázky
Other Titles: The Estimated Value as the Basic Building Block of the Public Procurement
Authors: Burešová, Kateřina
Citation: BUREŠOVÁ, K. Předpokládaná hodnota jako základní stavební kámen veřejné zakázky. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 3, s. 27-35. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2020
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39635
ISSN: 1210-8278
Keywords: veřejná zakázka;předpokládaná hodnota
Keywords in different language: public procurement;estimated value
Abstract: Zákonem vyžadovaná povinnost stanovit si předpokládanou hodnotu veřejné zakázky směřuje k určení režimu veřejné zakázky. Ačkoliv se zákonná úprava může zdát na první pohled složitá, nakonec se ukazuje, že by podle současných pravidel mohlo být zadávání veřejných zakázek přece jen jednodušší. Pro společné sčítání je již výslovně stanoven požadavek opakovaného či trvajícího plnění. Pro jednu veřejnou zakázku pak požadavek časové a funkční souvislosti. Nelze ji ale vykládat příliš formalisticky, protože jinak by se zadavatel ocitl v pasti vlastního účetního období. Článek se zabývá zejména specifickými okolnostmi stanovení předpokládané hodnoty, které zákon předvídá, ale jejichž výklad nemusí být jednoznačný.
Abstract in different language: The statutory obligation to determine the estimated value of a public contract is aimed at determining the regime of the procurement. Although the legislation may seem complicated at first sight, in the end it turns out that under current rules, public procurement could still be simpler. The requirement for renewed or continuous contracts is already explicitly stipulated. For one public contract, the requirement of time and functional connection is clear. However, it cannot be interpreted too formally, because otherwise the contracting authority would find itself trapped in its own accounting period. The article deals mainly with the specific circumstances of determining the estimated value, which the law provides for, but whose interpretation may not be unambiguous.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD