Title: Multivariate nonparametric kernel estimation
Other Titles: Vícerozměrné neparametrické jádrové odhady
Authors: Ťoupal, Tomáš
Šedivá, Blanka
Citation: ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Multivariate nonparametric kernel estimation. In: 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 1049-1061. ISBN 978-80-227-4983-1.
Issue Date: 2020
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85082395291
http://hdl.handle.net/11025/39651
ISBN: 978-80-227-4983-1
Keywords: Neparametrický jádrový odhad, vyhlazovací parametr, jádrová funkce, jednorozměrné, vícerozměrné, funkce hustoty, distribuční funkce
Keywords in different language: Nonparametric kernel estimation, smoothing parameter, kernel function, univariate, multivariate, probability density function, cumulative distribution function
Abstract: Uvedená práce je zaměřena na vícerozměrný odhad hustoty a distribuční funkce s přístupem neparametrického jádrového odhadu. Hlavním cílem je popsat jednorozměrný a vícerozměrný neparametrický jádrový odhad pomocí vybraných jádrových funkcí a hodnot vyhlazovacího parametru včetně skutečné aplikace. Dále jsou zde analyzovány vlivy základních parametrů na výsledné modely a navrženy optimalizační metody pro jejich další využití (např. v teorii spolehlivosti).
Abstract in different language: This paper is focused on multivariate estimation of density and distribution function by nonparametric kernel approach. The main goal is to describe univariate and multivariate nonparametric kernel estimation using selected kernel functions and smoothing parameters including a real application. The influence of basic parameters on the resulting models and proposed optimization methods are also analysed for further models of use (e.g. in reliability theory).
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1049_Toupal-Sediva.pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD