Title: The Robotic Reporter In The Czech News Agency: Automated Journalism And Augmentation In The Newsroom
Other Titles: Robotický reportér v ČTK: Automatizovaná žurnalistika a rozšíření redakcí
Authors: Moravec, Václav
Macková, Veronika
Sido, Jakub
Ekštein, Kamil
Citation: MORAVEC, V., MACKOVÁ, V., SIDO, J., EKŠTEIN, K. The Robotic Reporter In: The Czech News Agency: Automated Journalism And Augmentation In The Newsroom. Communication Today, 2020, roč. 11, č. 1, s. 36-52. ISSN 1338-130X.
Issue Date: 2020
Publisher: University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Mass Media Communication
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85087214212
http://hdl.handle.net/11025/39658
ISSN: 1338-130X
Keywords: počítačová žurnalistika;automatizovaná žurnalistika;velká data;Česká tisková kancelář;novinářská etika;generování přirozeného jazyka;zpracování přirozeného jazyka;formy zpráv;Burza cenných papírů Praha;robotická žurnalistika
Keywords in different language: algorithmic journalism;automated journalism;big data;Czech News Agency;journalistic ethics;natural language generation;natural language processing;news forms;Prague Stock Exchange;robotic journalism
Abstract: Využívání automatizované žurnalistiky, známé také jako robotická žurnalistika či žurnalistika umělé inteligence, se stalo již před méně než deseti lety zavedenou praxí v anglicky hovořících zemích. Narrative Science a Automated Insights vyvinuly tvořivý software, který automaticky generuje zprávy. Některé sdělovací prostředky, včetně The Associated Press (AP), již začali vydávat takové zprávy. Bariéry mediální krajiny založené na slovanských jazycích jako je čeština, způsobily určité zpoždění při zavádění automatizované žurnalistiky neboli žurnalistiky umělé inteligence ve střední a východní Evropě. Tento článek je případovou studií aplikace algoritmů, které transformují velké datové soubory do zpravodajských textů v České tiskové kanceláři (ČTK). Výzkumný tým pod vedením Univerzity Karlovy poskytl České tiskové kanceláři v roce 2019 algoritmy generující zprávy o výsledcích obchodování na pražské burze bez lidského zásahu. Tato studie se věnuje tvorbě algoritmů a porovnává rychlost tvorby zpráv generovaných lidmi oproti algoritmům a zkoumá jejich kvalitu. V našem výzkumu jsme také použili pozorování a dotazníková šetření vybraných novinářů a editorů, kteří pracují se zprávami z Burzy cenných papírů Praha. Článek rovněž poskytuje názory novinářů České tiskové kanceláře na aplikaci automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence v jejich redakcích.
Abstract in different language: The use of automated journalism, also known as robotic journalism or artificial intelligence journalism, became an established practice in English-speaking countries less than ten years ago. Narrative Science and Automated Insights developed creative software that automatically generates reports. Several media outlets, including The Associated Press (AP), have started to publish their reports. Media landscape barriers based on Slavic languages, such as Czech, have caused some delays in the introduction of automated journalism, or artificial intelligence journalism, in Central and Eastern Europe. This article is a case study of the application of algorithms that transform large data files into news texts in The Czech News Agency (ČTK). A research team led by Charles University provided algorithms generating reports on trading results on the Prague Stock Exchange without human intervention to The Czech News Agency in 2019. The study deals with the production of algorithms and compares the rate of generation of messages generated by humans against algorithms and examines their quality. In our research we also used observations and questionnaire surveys of selected journalists and editors who work with reports from the Prague Stock Exchange. The article also provides the opinions of journalists of The Czech News Agency on the application of automated journalism and artificial intelligence journalism in their newsrooms.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© University of SS. Cyril and Methodius, Faculty of Mass Media Communication
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ekštein_Moravec-et-al_CT-1-2020.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD