Název: Posouzení možnosti stavby malé vodní elektrárny
Další názvy: Assessment of the possibility of building of a small hydro power plant
Autoři: Pytlík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Frank, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3974
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;hydroenergetický potenciál;rybí přechod;Semi-Kaplanova turbína;asynchronní generátor;řemenový převod;připojení k distribuční síti;průměrná roční výroba
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydro power plant;hydroenergetic potential;fish passage;Semi-Kaplan turbine;asynchronous generator;belt drive;grid connection;average annual production
Abstrakt: V předkládané diplomové práci je popsána problematika získávání elektrické energie z vodního zdroje. Práce je především zaměřena na projekt výstavby malé vodní elektrárny u obce Nadryby. Je zde popsáno stavební i strojní řešení této elektrárny, ovládání, regulace a vyvedení výkonu do elektrizační soustavy. V závěru práce je vypočtena předběžná výroba elektrické energie a jsou vyčísleny náklady na stavbu, z nichž jsou vyhodnoceny ekonomické ukazatele.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis the problem of obtaining electricity from a water source is described. The thesis is mainly focused on the project of build of a small hydroelectric power plant near the village Nadryby. There is described structural and mechanical solution of this power plant, control, regulation and power outlet to the electricity system. In the conclusion the electricity production is pre-calculated and construction costs are calculated. From these costs economic indicators are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pytlik Ondrej, E10N0094P_Posouzeni moznosti stavby male vodni elektrarny.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047488_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047488_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047488_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.