Title: Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel Slovenska
Other Titles: The celebrations of the Slovak National Uprising as a platform for the creation of enemies of Slovakia
Authors: Naxera, Vladimír
Krčál, Petr
Citation: NAXERA, V., KRČÁL, P. Oslavy výročí Slovenského národního povstání jako platforma pro vytváření obrazů nepřátel Slovenska. Mezinárodní vztahy, 2020, roč. 55, č. 1, s. 5-20. ISSN 0323-1844.
Issue Date: 2020
Publisher: Institute of International Relations
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090228611
http://hdl.handle.net/11025/39791
ISSN: 0323-1844
Keywords: Slovenské národní povstání;instrumentalizace historie;veřejné události;sekuritizace;morální panika;imigrace;slovenská politika
Keywords in different language: Slovak National Uprising;use of history;public events;securitization;moral panic;immigration;Slovak politics
Abstract: Text se věnuje instrumentálnímu užití historie jakožto nástroje pro legitimizaci politických požadavků a zaměřuje se na odkaz Slovenského národního povstání, které sehrává klíčovou roli ve slovenské národní mytologii. Z tohoto důvodu jsou každoroční oslavy této události jedním z nejdůležitějších politických svátků v zemi, kterého se účastní řada politiků, pro něž oslavy představují platformu sdělení požadavků a oslovení publika. Prostřednictvím polozúčastněného pozorování jsme analyzovali pět ročníků (2015–2019) těchto oslav a sekuritizačních strategií a strategií vytváření morální paniky obsažených v proslovech participujících politiků. V textu ukazujeme, že dochází k sekuritizaci a udílení nálepky zdroje ohrožení nejen tématům přirozeně spojeným s oslavovanou událostí, například současné hrozbě krajní pravice, ale i tématům, která s odkazem SNP nijak nesouvisejí – např. imigrace nebo politika EU. Navzdory tomu byl odkaz SNP vždy využit k legitimizaci těchto strategií.
Abstract in different language: The main focus of this study lies in the instrumental use of history as a tool for the legitimization of political claims. Our paper is related to Slovak National Uprising that plays a crucial role in the national mythology of Slovakia. This is why the annual celebrations of this historical event are one of the most important political occasion in the country. Many politicians use the opportunity to highlight many political issues and address a broad audience of this event. Using semi-participative observation, we analyzed five anniversaries (2015–2019) of these celebrations and securitization strategies inherited in the speeches of politicians. We showed that not only topics related to the legacy of the anti-fascist uprising (i.e. contemporary right-wing extremism) are securitized or serve as an object of creation of moral panic during this event. Some other unrelated actors/phenomena are securitized or labeled as a threat as well – especially immigration and politics of the EU. This fact notwithstanding, the legacy of the SNU was always used for the legitimization of securitization/creation of moral panic.
Rights: © Institute of International Relations
Appears in Collections:Články / Articles (KAP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1640-Text článku-3038-1-10-20200301.pdf148,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD