Název: Objektivní poznání v kontextu naturalizace filosofie
Další názvy: Objective Knowledge in the Context of Naturalization of Philosophy
Autoři: Paitlová, Jitka
Jedlička, Petr
Citace zdrojového dokumentu: PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objektivní poznání v kontextu naturalizace filosofie. Philosophica critica, 2020, roč. 6, č. 1, s. 37-51. ISSN 1339-8970.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39800
ISSN: 1339-8970
Klíčová slova: objektivní poznání;naturalismus;Kant;Popper;Quine;experimentální filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: objective knowledge;naturalism;Kant;Popper;Quine;experimental philosophy
Abstrakt: V článku analyzujeme několik klíčových filosofických přístupů k objektivnímu poznání (Descartes, Kant), které označujeme jako „spekulativní“, tj. teoretické a nezávislé na zkušenosti. Naše interpretace je založena na argumentu, že hranice mezi spekulativní filosofií a empirickou vědou (která je zároveň hranicí objektivního poznání) postupně vymizela a že filosofie se v určitých oblastech naturalizovala. Tvrdíme, že Quine rozšířil Popperovu transcendentální tezi svým apelem na naturalizaci filosofie a že Bloor přijal naturalismus jako jeden z prostorů pro svoji sociologii vědeckého poznání. Vyvrcholením této tendence je empirická a experimentální filosofie. Závěrem představujeme experimentální filosofii, která se v posledních letech významně rozvíjí, a to jako jeden ze způsobů, jak přistupovat k otázce „objektivního poznání“ kombinací spekulativních přístupů a empiricky získaných dat.
Abstrakt v dalším jazyce: In the paper, we analyze several key philosophical approaches to objective knowledge (Descartes, Kant), which we described as “speculative”, that is theoretical and independent of experience. Our interpretation is based on the argument that the demarcation between speculative philosophy and empirical science (which is at the same time the boundary of objective knowledge) has been gradually reduced and that philosophy has been naturalized. We claim that Popper’s transcendental thesis was extended by Quine and his appeal to the naturalization of philosophy, and Bloor accepted naturalism as one of the premises for his sociology of scientific knowledge. The culmination of this tendency is in empirical and experimental philosophy. In conclusion, we will introduce experimental philosophy, which has developed significantly in recent years, as one of the ways how to approach the question of “objective knowledge” by combining speculative approaches and empirically acquired data.
Práva: © Katedra filozofie UKF v Nitre
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
paitlová-jedlička.pdf371,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD