Název: Zhodnocení potenciálu solární energetiky
Další názvy: Assessment of solar power engineering capacity
Autoři: Slavíková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3983
Klíčová slova: pasivní solární energie;aktivní solární energie;termické kolektory;solární články;přímé záření;difuzní záření;globální záření;technické parametry solárních článků;legislativa;stop stav;výkupní cena;Španělsko;Německo;Chorvatsko
Klíčová slova v dalším jazyce: passive solar energy;active solar energy;thermal collector;solar cells;direct radiation;diffuse radiation;global radiation;technical parameters of solar cells;legislation;stopping condition;purchase price;Spain;Germany;Croatia
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení solárního potenciálu v České republice a v evropských zemích. Poukazuje na využití sluneční energie ve dvou způsobech. Popisuje základní druhy termických a solárních článků. Zhodnocuje přírodní a technické parametry. Blíže popíše legislativu vztahující se k fotovoltaickým elektrárnám v České republice. Sděluje přírodní a ekonomické podmínky v evropských zemích. Rozebere dvě dominantní země a objasní, z jakého důvodu v některých zemích není fotovoltaika tak rozvinuta.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on evolution of the solar potential in Czech Republic and other European countries. It refers to the usage of solar energy in two ways. It describes basic types of thermal and solar cells. It evaluates natural and technical parameters. It gives further description of legislation related to the photovoltaic power plants. It informs about natural and economic conditions in European countries. It analyzes two dominant countries and gives explanation why in some countries the photovoltaics is not so developed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047498_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047498_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047498_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3983

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.