Title: An ab-initio investigation of the electronic structure, chemical bonding and optical properties of Ba2HgS5 semiconductor
Other Titles: Ab-initio zkoumání elektronické struktury, chemické vazby a optických vlastností Ba2HgS5 polovodiče
Authors: Azam, Sikander A.
Khan, Saleem Ayaz
Khenata, Rabah
Naqib, S. H.
Abdiche, Ahmed
Uǧur, Şule
Bouhemadou, Abdelmadjid
Wang, Xiaotian
Citation: AZAM, S. A. ., KHAN, S. A. ., KHENATA, R. ., NAQIB, S. H. ., ABDICHE, A. ., UǦUR, Ş. ., BOUHEMADOU, A. ., WANG, X. . An ab-initio investigation of the electronic structure, chemical bonding and optical properties of Ba2HgS5 semiconductor. MOLECULAR PHYSICS, 2020, roč. 118, č. 1, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 0026-8976
Issue Date: 2020
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85062511012
http://hdl.handle.net/11025/39842
ISSN: 0026-8976
Keywords: Hustota funkční teorie;pásová struktura;Elektronický hustota náboje;optické vlastnosti
Keywords in different language: Density functional theory;electronic band structure;electronic charge density;optical properties
Abstract: V tomto rukopisu byla zkoumána elektronická struktura, vazebná povaha a optické vlastnosti ternární sloučeniny Ba2HgS5 pomocí teorie hustotních funkcí (DFT). K modelování výměnných a korelačních potenciálů byly použity generalizované gradientové aproximace (GGA), Engel a Vosko a generalizované gradientové aproximace (EV-GGA) a modifikovaná schémata Becke Johnson (mBJ). Výpočty pásové struktury ukazují, že tato sloučenina má hodnotu mezery přímého energetického pásma 2,34 eV, což ukazuje těsnou shodu s experimentální hodnotou mezery pásma 2,40 eV. Hodnota mezery v energetickém pásmu vypočtená pomocí formalismu mBJ je větší než hodnota získaná z přístupů GGA a EV-GGA. Z analýzy parciální elektronické energetické hustoty stavů bylo zjištěno, že valenčnímu pásmu dominují elektronické stavy Ba-p, S-s a Hg-d, zatímco vodivé pásmo je tvořeno orbitaly S-p a Ba-d. Kromě toho existuje silná hybridizace ve volném pásmu a ve vodivém pásmu mezi stavy S-p a Hg-s, Ba-s a Hg-f, Hg-s, S-p a S-p a Hg-p. Tato silná hybridizace vede k silné kovalentní vazbě mezi atomy Hg-S a Ba-S. Navíc byly vypočteny a podrobně diskutovány optické konstanty. Bylo zjištěno, že optické parametry závislé na energii jsou anizotropní s ohledem na polarizaci dopadající elektromagnetické vlny a vykazují vlastnosti v úplném souladu s výpočty struktury elektronických pásem. Sloučenina absorbuje ultrafialové záření poměrně silně. Ba2HgS5 má vysoký index lomu v širokém rozsahu frekvencí a má potenciál být použit jako antireflexní povlak a také ve fotonických zařízeních, jako jsou diody emitující světlo (LED).
Abstract in different language: In this manuscript, the electronic structure, bonding nature and optical properties of the ternary Ba2HgS5 compound was investigated using the density functional theory (DFT). The generalised gradient approximation (GGA), Engel and Vosko generalised gradient approximation (EV-GGA) and the modified Becke Johnson (mBJ) schemes were used to model the exchange and correlation potentials. Band structure calculations indicate that this compound has a direct energy band gap value of 2.34 eV, showing a close agreement with the experimental band gap value of 2.40 eV. The energy band gap value calculated using the mBJ formalism is larger than those obtained from the GGA and the EV-GGA approaches. From the analysis of the partial electronic energy density of states, it was observed that the valence band is dominated by the Ba-p, S-s and Hg-d electronic states, while the conduction band is formed by the S-p and Ba-d orbitals. In addition, there exists a strong hybridisation in the valance band and in the conduction band between the S-p and Hg-s, Ba-s and Hg-f, Hg-s, S-p as well as the S-p and Hg-p states, respectively. This strong hybridisation leads to strong covalent bonding between the Hg-S and Ba-S atoms. Moreover, the optical constants were calculated and discussed in details. The energy dependent optical parameters were found to be anisotropic with respect to the polarisation of the incident electromagnetic wave and exhibit features in complete agreement with the electronic band structure calculations. The compound absorbs ultraviolet radiation quite strongly. Ba2HgS5 possesses high refractive index over a wide range of frequency and has potential to be used as anti-reflective coating and also in photonic devices like in light emitting diodes (LEDs).
Rights: Plný text není přístupný.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ba2HgS5.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD