Title: Lze překonat nejkritičtější místo ve výuce zeměpisu 6. ročníku českých ZŠ?
Other Titles: The most critical spots in the sixth grade geography education in Czech schools and how to solve them
Authors: Stacke, Václav
Duffek, Václav
Kuberská, Markéta
Vočadlová, Klára
Mentlík, Pavel
Citation: STACKE, V. ., DUFFEK, V. ., KUBERSKÁ, M. ., VOČADLOVÁ, K. ., MENTLÍK, P. . Lze překonat nejkritičtější místo ve výuce zeměpisu 6. ročníku českých ZŠ?. Geografia, 2019, roč. 27, č. 2, s. 46-53. ISSN: 1335-9258
Issue Date: 2019
Publisher: ELP
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39848
ISSN: 1335-9258
Keywords: kritické místo;zeměpis 6. ročníku;výukový modul;zeměpisné souřadnice
Keywords in different language: critical spot;6th grade geography education;educational module;Geographic coordinates
Abstract: Článek se zabývá kritickými místy ve výuce zeměpisu v 6. ročníku českých základních škol. Pro zjištění kritických míst a jejich příčin byla použita metoda polostrukturovaných rozhovorů s učiteli doplněná o metodu focus group. Jako nejvíce kritická byla identifikována následující místa: Zeměpisné souřadnice, Mapy, Časová pásma, Cirkulace v atmosféře, Litosférické desky a jejich pohyby. Mezi nejčastější příčiny kritičnosti, které bylo potřeba překonat, patří: špatná návaznost učiva mezi obory, velká náročnost na představivost ze strany žáků, komplexita tématu, slabá motivace žáků a přechod od znalosti ke kompetenci. Za účelem překonání příčin kritičnosti byly navrženy výukové moduly, které byly následně ověřeny učiteli ve výuce za pomoci akčního výzkumu. Úspěšnost překonání příčin kritičnosti byla zjišťována pomocí dotazníků. Výsledky ukazují, že všechny navržené moduly pomáhají překonávat zjištěné příčiny kritických míst. V článku je čtenářům představen jeden výukový modul podrobněji. Jedná se o modul určený k překonání nejvíce kritického místa – Zeměpisných souřadnic. Součástí článku jsou rovněž výsledky jeho evaluace ze strany učitelů.
Abstract in different language: This paper is focused on critical spots in the 6th grade geography education in Czech schools. We use semi-stru- ctured interviews and focus groups with teachers to identify critical spots and its causes. The most critical spots are: Geographic coordinates, Maps, Time zones, Atmospheric circulation, Tectonic plates and its motion. We de- signed educational modules to overcome identified causes of criticality (missing curriculum continuity, excessive requirements on pupil’s imagination, complexity of the topic, insufficient motivation and transition from pupil’s knowledge to competence). Modules were tested by teachers during lessons and its success with overcoming of the critical spots was evaluated using action research method. Our results show that all designed modules are suitable for overcoming causes of particular critical spots. The paper presents one educational module dealing with the most critical spot (Geographic coordinates) and its evaluation as an example.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ELP
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
98-184-PB.pdf7,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD