Název: Procesní management ve vybraném podniku
Další názvy: Process Management in the Selected Company
Autoři: Moškořová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Oponent: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40018
Klíčová slova: proces;řízení;procesní management;společnost;reengineering
Klíčová slova v dalším jazyce: process;management;process management;reengineering
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením ve vybraném podniku. Jejím cílem je analýza procesů probíhajících ve společnosti, odhalení jejich nedostatků a následně navržení změn za účelem zlepšení současného stavu. Na úvod jsou v teoretické části definovány základní pojmy související s daným tématem, pro objasnění této problematiky. Samotná praktická část zahrnuje výzkum, který byl prováděn prostřednictvím pozorování, osobních rozhovorů a prostudování materiálů poskytnutých zástupci společnosti. Výsledkem šetření bylo odhalení a popis slabých míst ve vybraném procesu. Na tyto nedostatky byla navržena adekvátní opatření, která by mohla vést ke zlepšení dosavadního stavu a úspoře zbytečných nákladů podniku. Návrh byl předán společnosti, která se jím bude nadále zabývat.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the process management in a selected company. It aims to analyse the processes taking place in said company, uncover their deficiencies and subsequently offer alterations in order to improve the current situation. To begin with, the theoretical part defines the basic terms related to this topic for a better understanding of the issue. The practical part itself consists of research done by observing, personal conversations and a study of materials provided by the company. The result of the research was an uncovering and a description of weak spots in a chosen process. Appropriate measures were suggested for these deficiencies, which could lead to an improvement of the current situation and savings in needless expenses for the company. The proposal was presented to the company which will deal with it further.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Moskorova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moskorova_Marketa_v.pdf Pavlak oponent.pdfPosudek oponenta práce222,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
moskorova_marketa_v.pdfPosudek vedoucího práce202,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moskorova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.